Historisk Samfund for Nordvestsjælland

Har siden 1906 virket for at udbrede kendskabet til regionens historie. I årbøgerne kan du finde artikler om alt fra Samsøes skolevæsen, en kristelig vækkelse i det sydlige Odsherred, til postvæsenets udvikling i Holbæk amt.

Nedenfor kan du se de artikler som Historisk Samfund har udgivet i perioden 1907-2010, først under navnet "Fra Holbæk Amt" (1907-2004) og siden under navnet "Fra Nordvestsjælland" (2006/06-2011). Nedenfor kan artiklerne downloades for perioden 1907 til 1998-1999. 

Historisk Samfund for Nordvestsjælland nedlagde sig selv i foråret 2014 og Museum Vestsjælland overtog rettighederne til Historisk Samfunds hjemmeside og publikationer. Indtil videre betyder dette, at Historisk Samfunds hjemmeside videreføres uforandret i museets regi. 

Nedenstående artikler må downloades og citeres med angivelse af forfatter, titel, udgiver og årgang. Copyright: Museum Vestsjælland.

 

Kronologisk register (alfabetisk register nederst på siden)

Årbog Forfatter Titel   Sidetal
1907 Hansen, H. J. Historisk Samfund for Holbæk Amt   5-12
1907 Nylev, Jens Svenskerne paa Kalundborgegnen 1658-1660   13-31
1907 Eriksholm, Anders J. En Degn i Havrebjerg : Frideric Petri Svane Africanus   32-49
1907 Eriksholm, Anders J. Kirkelige tilstande i Trediverne   50-61
1907 Nutzhorn, H. Fæstebonden Peder Smed i Bukkerup   62-107
1907   En Begravelses-Anordning for Nykøbing 1683   108-111
1908 Rosendal, H. Kampen ved Sjællands Odde den 22. Marts 1808   5-27
1908

Gjevnøe, H. P. H.

En gammel Præstekone fra Grevinge   28-47
1908 Gravlund, Thorkild Rids af Reersøs Historie   48-75
1908 Eriksholm, Anders J. En Embedsmand under Frederik den Sjette: Byfoged F. L. Bierfreund i Holbæk   76-112
1908

Smidt, C.M. 

Fra det gamle Kalundborg : Udgravninger, Restaurering, Erhvervelse af gamle Bygninger i 1907 og de nærmest foregaaende Aar   113-133
1908 Christensen, Fr. En Udlægsforretning: Et Blad af en Fæstebondes Historie   134-145
1909 Eriksholm, Anders J. En gammel Herregaard [: Knabstrup] og Rids af Livet paa Gaarden for omkr. hundrede Aar siden   5-33
1909 Bang, Thomas B. St. Sørens Holmstrup   34-44
1909 Nylev, Jens Minder fra Reersø   45-55
1909

Jensen, Jens Peter

Om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848

  56-103
1909 Jensen, Chr. Axel Fra Holbæk gamle Kirke   104-116
1909 Kornerup, Th. Postvæsenets Udvikling i Holbæk Amt   117-130
1909 Høirup, Joh. Det gamle Bomhus [: i Holbæk]   131-138
1909 Eriksholm, Anders J. Jernløsegaard : En nedlagt Herregaard   139-141
1910 Jensen, Chr. Axel Lorents Jørgensen, Billedsnider   5-20
1910 Müller, Sophus Solbilledet fra Trundholm   21-38
1910 Lund, Ole Af Livet i den gamle Købmandsgaard (1)   39-76
1910 Eriksholm, Anders J. Holbæk Byes Grundtakst 1682   77-91
1910 Andersen, L. & H. P. Gjevnøe En kristelig Vækkelse i det sydlige Odsherred   92-132
1910 Hansen, H. J. Dansk historisk Fællesforening   133-138
1911 Kjær, Hans De forhistoriske Mindesmærker og Fund især fra Stenalderen i Uby Sogn, Arts Herred   5-41
1911 Eriksholm, Anders J. Holbæk gamle Stadsret   42-49
1911 Lund, Ole Af Livet i den gamle Købmandsgaard (2)   50-105
1911 Jensen, Jens Peter Mere om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848   106-133
1911 Knudsen, G. Om Præstegaarden i Nykøbing   134-144
1912 Lindbæk, Johs. En Bonde fra Frederik VI’s Tid   5-27
1912 Bentsen, Andreas Minder og Oplevelser   28-51
1912 Jensen, Jens Peter Fra Bøndernes første Kampaar i Holbæk Amt (1835-1847)   52-89
1912 Dinesen, Lars Fra Hoveritiden   90-96
1912 Jensen, Chr. Axel Fra Holbæk gamle Kirke og Kloster   97-107
1912 Eriksholm, Anders J. Den gamle Kaptajn [: Fr. von Buchwald til Anneberg]   108-116
1912 Graves, Karoline Almuesliv i Hoveriets Tid : Lidt om Klæder, Kost, Gilder og Overtro i ældre Tider   117-142
1913 Jensen, Chr. Axel Holbæk Sortebrødrekloster : Nationalmuseets Undersøgelse af Klosterbygningerne   5-19
1913 Dinesen, Lars Erindringer om ældre Tider   20-29
1913 Jensen, Jens Peter Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (1)   30-82
1913 Kjær, Hans Om Stenstrup Troldestuer og andre Mindesmærker i Højby Sogn   83-108
1913 Bentsen, Andreas Om Idræt, Dans og Gæstebud i ældre Tider   109-115
1913 Hansen, Povl Lidt om vore skove i ældre tid   116-119
1913 Hansen, Povl Den gamle Landsby   120-128
1914 Matthiessen, Hugo En middelalderlig Kirketomt i Holbæk   5-38
1914 Jensen, J. P., H. P. Gjevnøe & P. H. Petersen Erindringer fra Krigen 1864   39-75
1914 Møller, J. S. Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (1)   76-108
1914 Larsen, Henry Skamstrup Kirke   109-148
1914 Jensen, Jens Peter Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:I)   149-195
1915 Møller, J. S. Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (2)   5-44
1915 Fenger, F. Forvaltergaarden i Kvarmløse   45-69
1915 Jensen, Jens Peter Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:II)   70-108
1915 Matthiessen, Hugo Gamle gader og Gaarde i Holbæk   109-136
1915 Dinesen, Lars Om en vestsjællandsk Bondegaards Drift for ca. 70 Aar siden   137-149
1916 Jensen, Henning Fra den gamle Soderup Præstegaard   5-36
1916 Gjevnøe, H. P. H. En Grevinge-Præst : Provst Thomas Rasmussen   37-73
1916 Petersen-Blidstrup, Ferd. Skolelærer N. B. Schow, Grevinge, og Landvæsensskolen paa Mønstergaarden Frenderupgaard i Odsherred 1839-49   74-112
1917-18 Clausen, H. V. Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer:    
Indledning med indholdsfortegnelse 
Topografisk-historiske Skildringer fra Tølløse-egnen
Topografisk-historiske Skildringer fra Holbæk By
Topografisk-historiske Skildringer fra Holbæk Omegn
Topografisk-historiske Skildringer fra Jyderup-Egnen
Topografisk-historiske Skildringer fra Søndre Odsherred
Topografisk-historiske Skildringer fra Nørre Odsherred
Topografisk-historiske Skildringer fra Kalundborg
Topografisk-historiske Skildringer fra Kalundborgs Omegn
Topografisk-historiske Skildringer fra Syd for Åmosen og Tissø
Topografisk-historiske Skildringer  - noter m.v.
1919 Jensen, Henning Nogle Erindringer fra den storpolitiske Kamptid : Fem Aar i Stenmagle Præstegaard   5-59
1919 Kjær, Hans Naar kom Mennesket til Danmark?   60-92
1919 Møller, J. S. Dr. phil. Folmer Dyrlund (1826-1917) : En Biografi   93-103
1919 Møller, J. S. Smaa Meddelelser fra Kalundborg og Omegns Museum   104-114
1919 Graves, Karoline Om ”Kongens Møller” og Omegn i gamle Dage   115-156
1920 Smith, Otto Bidrag til Holbæk skomagerlaugs historie   5-36
1920 Jensen, Henning Fra de gamle Kirkebøger   37-51
1920 Møller, J. S. Meddelelser fra Kalundborg Omegns Museum   52-77
1920 Thomsen, Albert Tre Indberetninger fra Magistraten i Holbæk om Tilstanden i Byen og Borgernes Kaar 1736-1744-1751   78-115
1920 Olsen, K. En gammel Lejekontrakt   116-121
1920 Matthiessen, Hugo Vor Frue Kirke i Holbæk : Et Tillæg til ”En middelalderlig Kirketomt i Holbæk” i Aarbogen for 1914   122-125
1921 Graves, Karoline Ved Halleby Aa    
1922 Olsen, Christian Fra mine Forældres Hjem og Hjemegn : Slægtsminder og Folkeminder (1)   3-131
1922 Nylev, Jens H. J. Hansen   132-141
1922 Kristensen, Marius P. K. Thorsen   142-147
1922 Hansen, Povl Lidt fra Vallekilde   148-154
1922 Lunn, Villars Kvæghold paa Knabstrup for 100 Aar siden   155-168
1922 Nørlund, Poul Højby Kirkes Kalkmalerier   169-175
1922 Nørlund, Poul Hørve Kirkes Kalkmalerier   176-178
1922 Stenfeldt, Niels En Degnehistorie fra Vig   179-180
1922   ”Fra Holbæk Amt” : Indholdsfortegnelse til de tidligere Aarbøger   186-188
1923 Olsen, Christian Fra mit Hjem og min Hjemegn, Slægtsminder og Folkeminder (2)   133-244
1923 Jensen, Hans Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (1)   1-17
1923 Stenfeldt, Niels Nogle mærkelige Præster i Egebjerg   18-36
1923 Brøndum-Nielsen, Johs. Runestenen i Gørlev   37-52
1923 Gertsen, N. P. Mordbranden ved Tornved Skov den 5. Marts 1809   53-62
1923 Nørlund, Poul Sæby Kirkes Kalkmalerier   63-68
1923 Nørlund, Poul Bregninge Kirkes Kalkmalerier   69-74
1923 Petersen-Bønding Estherhøjstenen   75-87
1924 Jensen, Hans Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (2)   5-45
1924 Blidstrup, Ferdinand P. Præst og Menighed : Et Tidsbillede fra Sønder Jernløse for 150 Aar siden   46-52
1924 Lorenzen, Vilhelm Hvor laa det ældste Kallundborg Slot?   53-65
1924 Jensen, Jens Peter Ruds Vedby Kredsens Historie (1848-1918)   66-127
1924 Møller, J. S. Kalundborg Kirke   128-145
1924 Smith, Otto Holbæk Skibsbro (1)   146-185
1924 Thomsen, Albert Borgmester N. E. Hansen   186-188
1924 Grüner-Nielsen, H. & Albert Thomsen Bøger (anmeldelser)   189-194
1924   Stednavne-Indsamlingen   199
1925 Jensen, Jens Peter De første store Folkefester i Holbæk Amt (på Vejrhøj og på Ulkestrup Mark)   5-23
1925 Smith, Otto Holbæk Skibsbro (2)   24-97
1925 Nørlund, Poul Tudse Kirkes Kalkmalerier   98-107
1925 Nørlund, Poul Asminderup Kirkes Kalkmalerier   108-112
1925 Nedergaard, Paul Af Gierslev Sogns Historie : Præsten Joachim Friderick Phister og Udskiftningen i Gierslev 1783-94   113-144
1925 Hansen, Povl Fårevejle Kirke og Jarlen af Bothwell   145-164
1925 Ellekilde, Hans Lars Andersen   165-169
1925 Thomsen, Albert Bøger   170-172
1926 Schmidt, August F. Hellige Kilder i Holbæk Amt   5-34
1927 Jensen, Jens Peter Tscherning og Svinningekredsen 1849-1866   5-83
1927 Hjelholt, Holger En Leverance til det Offentlige i Aaret 1788   84-92
1927 Hansen, Povl Fra Nordvest-Sjælland   93-105
1927 Marquard, E. Nogle Aktstykker vedrørende Kalundborg By i ældre Tid   106-135
1927 Thomsen, Albert Til Galge og Gren - En Tyverihistorie fra Holbæk 1661   136-154
1927 Tholle, Johannes De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (1)   155-181
1927 Matthiessen, Hugo ”Folen” paa Kalundborg Slot : En Redegørelse for den af Nationalmuseets 2. Afdeling i Foraaret 1926 foretagne Undersøgelse   182-200
1927 Winther, Torkild Barndomsminder fra Holbæk i Tredserne   201-219
1927 Thomsen, Albert Historisk Samfund 1926   220-223
1928 Bauditz, O. En Episode fra de sidste Dage af Svenskekrigen 1658-60 : Kaptajn Robert Colnet tager Prinds Emanuel af Anhalt til Fange paa Rødegaard i Vindekilde By   5-17
1928 Jensen, Jens Peter Tschernings sidste Breve til Jens Gregersen (Fra Efteraaret 1866 til Sommeren 1874) : Et Bidrag til Svinningekredsens Historie   18-51
1928 Galster, Georg Møntfund i Holbæk Amt   52-65
1928 Thomsen, Albert Bøger   66-69
1929 Tholle, Johannes De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (2)   5-39
1929 Hansen, Povl Frugthaven ved Vallekilde Højskole   40-47
1929 Jensen, Jens Peter Anders Jørgensen, Høng Højskole, som Havemand   48-50
1929 Tram, G. Et Blad af Ubby Præstegaards Saga   51-56
1929 Larsen, Chr. Hvad Ole ”Kedelfører” fortalte   57-62
1929 Rasmussen, Karen Hos Væverkonen   63-68
1929 Lund, Ole En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (1)   69-105
1929   Bøger   106-111
1930 Lund, Ole En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (2)   1-112
1930 Hansen, Povl Lammefjorden : Den Inddæmning og Tørlægning, Opdyrkning og Bebyggelse   113-204
1930 Jensen, Jens Peter Svinningekredsens Historie 1866-1918 (1)   205-231
1930 Matthiesen, Hugo En middelalderlig Kapeltomt i Holbæk [ved Roskildevej]   232-236
1930 Uldall, Kai Levende Billeder i Kulturhistoriens Tjeneste   237-239
1930   Bøger   240-243
1931 Nylev, Jens Historisk Samfund   05-10
1931 Thomsen, Albert Historisk Samfunds Virksomhed i de første 25 Aar 1906-31 : En Oversigt   11-32
1931 Rasmussen, Bent Af Kyholms Saga : Fra Krigstiden 1801-15 og Karantænetiden 1831-59   33-66
1931 Knudsen. G. Om Sandflugten i Rørvig Sogn   67-76
1931 Olsen, Christian Gamle Ole Petersen fortæller : om Sæd og Skik i gammel Tid   77-93
1931 Andersen, Peter Kr. [Sønder] Asmindrup Kirke : Lidt om Kirkens gamle Inventar og dets Istandsættelse   94-100
1931 Hjelholt, Holger Kalundborg bys grundtakst 1791 : En strid mellem grundejere og næringsdrivende   101-112
1931 Andersen, Lars Sognefoged Søren Sørensen i Særslev   113-115
1931 Thomsen, Albert Bøndernes Fornavne for 200 Aar siden   116-117
1931 Thomsen, Albert Bøger   118-120
1932 Boberg, Inger Margrethe Sagn og Overlevering om Samsøs Høje og Bakker   5-41
1932 Olrik, H. G. Ludvig Holbergs sidste Skovrejse   42-53
1932 Mortensen, Kirstine Et Livsløb i trange Kaar : Fortalt af Gamle Ane og nedskrevet af hendes Datterdatter   54-78
1932 Tholle, Johannes Lerchenborg Have   79-93
1932 Jensen, Jens Peter Svinningekredsens Historie 1866-1918 (2)   94-120
1932 Thomsen, Albert Landsbyliv paa Hjembæk-Egnen i ældre Tid   121-136
1932 Quistgaard, Erhard Et brudt Ægteskabsløfte (1) : Præsten i Nørre Jernløse contra Kammerjomfruen paa Frydendal   137-144
1932 Thomsen, Albert Stamtavle, Anetavle og Slægtsbog : En kort Vejledning til de første personalhistoriske Undersøgelser   145-158
1932 Hansen, Povl Hvordan Tinghøj og ”Barnet” blev reddet   159-170
1932 Hansen, Hans Laur. Fra de fattige Aar efter Englænderkrigen   171-173
1932 Quistgaard, Erhard Nogle personalhistoriske Oplysninger om Præster og Degne i Tudse Herred i d. 16. og 17. Aarh.   174-176
1932 Lunn, Sven En Vise fra 1848   177
1932 Rasmussen, Karen Et Husmandsbrug i 1870’erne   178-180
1932 Møller, J. S. Karoline Graves   181-185
1932   Bøger   186-187
1933 Jensen, Jens Peter Af Jakob Hansens ”Erindringer”   5-73
1933 Rasmussen, Bent Kirkegaarden på Kyholm   74-93
1933 Schmidt, August F. Peder Christopher Stenersen og hans ”Ode paa Junkers Kilde”   94-104
1933 Thomsen, Albert Fire Folkesagn fra Hjembæk   105-109
1933 Quistgaard, Erhard Et brudt Ægteskabsløfte (2)   110-111
1933 Møller, J. S. Købmand Ole Lund   112-122
1933 Thomsen, Albert Bøger   123-124
1934 Fang, Fanny Handelsmand og Slagter (1) [: Rasmus Frederiksen, Roskilde]   5-88
1934 Rasmussen, Bent Sognedegnen Simon Kokandsky : Af en gammel Sognedegns Historie   89-97
1934 Birkeland, Chr. Laurids Olufsen Kok   98-109
1934 Brostrøm, C. A. Om Vilh. Beck   110-118
1934 Hermansen, Victor Træk af Kalundborgs Historie i Middelalderen   119-136
1934 Elling, C. Lerchenborg og den vestsjællandske Rokoko   137-161
1934 Jensen, Niels Fra Diligencens sidste Dage   162-187
1934 Schmidt, August F. Fra den gamle Landsby   188-208
1934 Højberg, Kr. J. Det 11. danske Hjemstavnsstævne i Kalundborg og Omegn   209-211
1934   Bøger   212-214
1934   Kmhr., Greve Aage Brockenhuus-Schack †   215
1935 Fang, Fanny Handelsmand og Slagter (2)   5-93
1935 Mathiassen, M. J. Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen   94-135
1935 Rasmussen, Karen Gammel Overtro   136-141
1935 Poulsen, Gunnar Stenlars   142-149
1935 Jensen, Jens Peter Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918   150-194
1935 Rasmussen, Bent Samsø Arrester og Arrestforvarere   195-204
1935 Smith, Otto Af en gammel Holbækejendoms Historie   205-211
1935 Nylev, Jens Højskoleforstander Povl Hansen †   212-216
1935 Thomsen, Albert Fortegnelse over Povl Hansens Artikler vedrørende historiske Forhold i Holbæk Amt   217-219
1935 Thomsen, Albert Bøger   220-221
1936 Smith, Otto Studier i Holbæks ældste grundplan   5-13
1936 Sørensen, J. Holbæk i gamle Dage   14-70
1936 Thomsen, Albert Det ældste Billede af Holbæk : Byplanen i Resens Atlas   71-81
1936 Rasmussen, Bent Samsø Arrester og Arrestforvarere (2)   82-104
1936 Jensen, Jens Peter Vestsjællænderen Esben Poulsen, Vinde Helsinge (1835-1913) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel   105-124
1936 Larsen, Henrik Kalundborg By og Omegn i Fortiden   125-158
1936 Olsen, Peter Fra en Torpby og en Torpegn [: Algestrup, Tølløse sogn]   159-182
1936 Ellekilde, Hans Samsø i den oldnordiske Digtning   183-206
1936 Lund, Dan Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (1) : Hvad er Kirkekøb?   207-211
1936 Jensen, Jens Peter Lars Andersen, Høve (21. Maj 1873- 6. November 1935)   212-213
1936 Ellert, Holger En Langdysse frelses for Forfald   214-216
1936 Jensen, Jens Peter Løve Herreds gamle Tingsted   217-222
1936 Nedergaard, P. C. Mullerupfundet   223-227
1936 Thomsen, Albert Bøger   228
1936   Historisk Samfunds Skrifter : 30 aarbøger 1907-36   231-235
1937 Larsen, Henrik Ejendomsforholdene i Merløse Herred i Fortiden   5-20
1937 Jensen, Henrik Svinninge Vejle : En Oversigt over Udtørringsarbejdets Historie   21-48
1937 Knudsen, G. Nykøbing Bys Markjorder : Markvedtægterne 1704 og 1731   49-75
1937 Jensen, Jens Peter Vestsjællænderen Husmand Niels Jensen, Gørlev Mark (1836-1929) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel   76-100
1937 Hansen, Jakob M. Om Nordby Kirkes Beliggenhed og Sognets forsvundne Byer   101-118
1937 Lund, Dan Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (2)   119-139
1937 Jensen, Jens Peter Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918 (2)   140-191
1937 Olsen, Gunnar Af Tuses Historie   192-205
1937 Quistgaard, Erhard Klager fra Præsterne i Arts Herred over Kirkernes Brøstfældighed omkring Aar 1664   206-208
1937 Thomsen, Albert Kredslæge J. S. Møller   209-210
1937 Thomsen, Albert Bøger   211-212
1938 Jensen, Jens Peter Fra Bondefrigørelsens første Aartier i Holbæk Amt : I Anledning af 150-Mindeaaret for Stavnsbaandets Løsning   5-56
1938 Nylev, Jens Fra Ubby Sogn   57-85
1938 Schmidt, August F. Fra den gamle Landsby : Bylav og Gilder i Ods- og Skippinge Herreder   86-105
1938 Rasmussen, Bent Mindeblade om Søren Rasmussen, Friskolelærer paa Røsnæs, f. 21. maj 1938   106-174
1938 Jacobsen, Kaj Eusebius (dansk overs.) Horace Marryats Rejse gennem Holbæk Amt 1858-60   175-197
1938 Thomsen, Albert Bøger   198-201
1938 Styrelsen Vore nye Vedtægter   202-205
1939 Bobé, Louis Løvenskiold-Løvenborg   5-48
1939 Larsen, Henrik Fra Løve Herreds Fortid   49-64
1939 Thomsen, Albert Da Holbæk mistede sin Latinskole : Et 200-Aars Minde   65-76
1939 Quistgaard, Erhard Præstekalenter i ældre Tid : Et Kulturbillede fra det 16. og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede   77-86
1939 Arhnung, J. O. Holbæk Kirke som Kapitelskirke   87-123
1939 Rasmussen, Bent Med Smakke, Isbaad og Dampskib . Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (1)   124-169
1939 Petersen, Jørgen Gamle Marknavne fra Gislinge   170-175
1939 Lund, Dan Klokkestøberen Nicolaj Jørgensen i Kalundborg   176-177
1939 Møller, J. S. Lærer Mathias S. Mathiassen †   178-184
1939 Thomsen, Albert Politifuldmægtig Dan Lund †   185-186
1939 Jensen, Jens Peter Forstander Jens Nylev †   187-191
1939 Jensen, Jens Peter Bøger   192-195
1940 Rasmussen, Bent Med Smakke, Isbaad og Dampskib : Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (2)   5-86
1940 Eriksholm, Anders J. Doktor Otto Sperling : Hans Bosættelse i Sdr. Jernløse og Rids af hans Levned   87-112
1940 Nørregaard, Kirsten Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788   113-133
1940 Møller, J. S. Vor Frue Kirke i Kalundborg   134-162
1940 Jensen, Jens Peter Fra den gudelige Forsamlingsbevægelse i Holbæk Amt   163-183
1940 Thomsen, Albert Bøger   184-185
1941 Møller, J. S. Vor Hjemstavn   5-20
1941 Schmidt, August F. Fra Samsøs gamle Landsbyer   21-36
1941 Møller, J. S. Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (1)   37-105
1941 Jensen, Niels Kongens Møller (1) : En gammel Møllerdrengs Erindringer fra Øresø Mølle   106-178
1941 Thomsen, Albert Bøger   179-180
1941 Thomsen, Albert Historisk Samfund i 1940   181-183
1942 Møller, J. S. Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (2)   5-84
1942 Jensen, Niels Kongens Møller (2) : Stridsmølle, Ranglemølle, Tyskemølle og Grydemølle   85-129
1942 Larsen, Henrik Opdyrkningen og Bebyggelsen i Arts og Skippinge Herreder i Fortiden   130-146
1942 Olsen, Gunnar Vandmøllen i Tuse : Af Tuses Historie III   147-170
1942 Rasmussen, Bent Kirkeklokkerne paa Samsø   171-174
1942 Thomsen, Albert Holbæk og den norske Skudehandel : En Episode fra Langtved 1640   175-177
1942 Thomsen, Albert Bøger   178
1943 Lunn, F. Malerslægten Skovgaard og dens Forbindelse med Knabstrup   5-24
1943 Olsen, Christian Sangeren Jens Larsen Nyrop   25-60
1943 Møller, J. S. Om Maalen og Signen   61-66
1943 Holm, P. K. Træk af Lerchenfeldts Historie   67-91
1943 Feilberg, H. F. Peter Jensen Feilberg og Jens Pedersen Feilberg: Privilegerede farvere i Kalundborg   92-116
1943 Sørensen, Andrea E. En Daglejerkone fortæller [: Sofie Christiansen, St. Grandløse]   117-127
1943 Knudsen, Hans Smeden og Herremanden : eller Landboreformerne paa Agersvold Gods   128-134
1943 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (1)   135-167
1943 Sestoft, Thorkil Om Bjørnefundet paa Røsnæs 1942   168-175
1943 Thomsen, Albert En middelalderlig Teglovn ved Holbæk   176-182
1943   Bøger   183-187
1944 Mathiassen, Therkel Aamose-Omraadet i Stenalderen   5-31
1944 Hansen, Georg Den gamle Bredetved Skole : Fra den første Skolelovs Dage   32-79
1944 Jensen, Niels Kildemarkedet i Hjembæk   80-93
1944 Duus, Jørgen Nordvestbanens Tilblivelse   94-115
1944 Skov, Sigvard St. Knudsgildets Bæger i Kallundborg   116-122
1944 Thomsen, Albert Holbæk - Kalundborg og Nykøbing 1798 : Amtsforvalter Withs Rejseindtryk   123-132
1944 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (2)   133-188
1944 Thomsen, Albert Litteraturoversigt   189-190
1945 Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen) Landvæsenselev hos Otto Lawaetz : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer   5-26
1945 Nielsen, Rasmus Sejerø Kirkebøger   27-41
1945 Akselbo, Viggo Vig og Asminderup Sognes Arbejderforening : Et Minde fra Firserne   42-47
1945 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (3)   48-84
1945 Fyhn, J. J. (ved Hans Fyhn) Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (1) : En Kirkebeskrivelse fra 1862 af J. J. Fyhn   85-120
1945 Jensen, Jens Peter Den første Folkehøjskoles Begyndelse i Holbæk Amt   121-137
1945 Sørensen, Andrea E. Aftægtsfolk   138-143
1945 Thomsen, Albert Pottemagere i Holbæk gennem 300 Aar   144-186
1945 Madsen, Hans C. Tudestenen i Eskilstrup [: Eskilstrup, Vig sogn]   187-188
1945   Fortegnelse over fredede Bygninger i Holbæk Amt   189-190
1945 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   191-192
1946 Olsen, Wolmer Bondecirkulæret af 8. November 1845 : Nogle Træk fra dets Udstedelse og dets Følger for Holbæk Amts Bønder   5-37
1946 Simonsen, Povl Stenalderbopladsen i Gislinge Lammefjord   38-61
1946 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (4)   62-99
1946 Madsen, Holger Marie Villads : En Almuekvinde, som var en Digternatur   100-114
1946 Nielsen, Salomon Gaardejer Niels Nielsen, Ørslev : I Hundredaaret for hans Fødsel   115-138
1946 Mathiassen, Therkel Holbæk Amts Herregaarde gennem de sidste halvthundrede Aar   139-146
1946 Fyhn, Hans Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (2)   147-180
1946 Antonsen, Jørgen ”Den store Glædesfest” i Ulkestrup 1845 : Et Hundredaarsminde   181-188
1946 Møller, J. S. Historisk Samfund ved en Milepæl   189-191
1946 Thomsen, Albert Signe Wiggers Hansen †   192
1946 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   193-194
1947 Møller, Valdemar Tingbogen fortæller : Kulturhistoriske Smaatræk fra Holbækegnen i 1600’erne   5-33
1947 Nielsen, Rasmus Pastor Winsløw og Sejerøboerne   34-50
1947 Fang, Fanny Barndomsminder fra Orø : Af Christian Poulsens Erindringer fra aarene før ca. 1875   51-73
1947 Hansen, Anton Fra Fagforeningsbevægelsens første Tid i Holbæk   74-83
1947 Rasmussen, Bent Af Nordby-Præsternes Optegnelser 1800-1850   84-96
1947 Sørensen, Andrea E. Uforbeholdne Soldaterminder fra 1864   97-106
1947 Jensen, Niels Paa Aftægt   107-113
1947 Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen) I Ondløse Møllegaard 1871 : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer   114-127
1947 Jensen, Sophus De sidste Grundtvigers Gravplade paa Nykøbing Kirkegaard   128-130
1947 Ishøjer, Niels H. Et Overfald paa Landevejen   131-132
1947 Jacobsen, Fritz Olden   132-
1947 Thomsen, Albert En Meddelelse om Røsnæs 1854   135-136
1947 Thomsen, Albert Frederik Lunn †   137-140
1947 Thomsen, Albert Litteratur   141-142
1948 Nielsen, Rasmus Kalundborg-Samsøkredsen under Junigrundloven (1848-66)   5-43
1948 Mathiassen, Therkel To Bronzealderhøje i Holbæk Amt   44-53
1948 Sørensen, Andrea E. En Soldatervise fra 1848   54-63
1948 Rasmussen, Bent Christian Sørensen, Østerby, Samsø - en af Husmandsstandens første Pionerer   64-92
1948 Thomsen, Albert Jens Peter Jensen, Høng †   93-95
1949 Lundøe, J. P. Ved Tissøens Bredder : Fuglede Sognekald og Sogneforhold   5-57
1949 Hansen, Georg En Lærereksamen i Egebjerg 1758   58-63
1949 Hansen, Anton Fattiggården i Holbæk   64-74
1949 Olsen, Christian Til Høstgilde for 60 Aar siden   75-79
1949 Rasmussen, Bent Hønsepold - og ”at hønse”   80-84
1949 Thomsen, Albert En Soldaterbog fra 1849 [: tilhørende Peter Larsen, Vinstrup]   85-93
1949 Schmidt, August F. Præsten Thomas Lyngbye, Hørby   94-97
1949 Møller, Valdemar Da Kirkeklokken kom tilbage til Sejerø   98-100
1949 Nielsen, Rasmus Tinghuse i Odsherred   100-102
1949 Sørensen, Andrea E. Da ”Christian den Ottende” sprang i Luften   102-103
1949 Nielsen, Rasmus Kro i Havnsø Mølle 1814   103-104
1949 Sørensen, Andrea E. Da Kanonen paa Middelgrunden kunde skyde   104-105
1949 Madsen, Holger Marie Villads : Lille Efterslet   105
1949 Thomsen, Albert En Skræddersvend presses til Rytter   106
1949 Thomsen, Albert Litteraturoversigt   107-108
1950 Thomsen, Albert Jens Schou Christensen Møller 1865-1950 †   05-11
1950 Jessen, Johs. C. Fra de første Landsbyskolers Tid : Skoler og Skoleholdere i Helsinge og Drøsselbjerg Sogne 1739-1814   12-52
1950 Gørges, G. Professor Jens Henrik Larsens Selvbiografier   53-62
1950 Bahn, Niels Chr. I Engene omkring Lodskoven   63-73
1950 Rasmussen, Bent Apoteker og Apotekere paa Samsø   74-89
1950 Olsen, Christian Høstgilde paa Algistrup og andre Folkeminder   90-102
1950 Thomsen, Albert Litteraturoversigt   103-104
1951 Jensen, F. Elle Minder fra Ubby Præstegaard : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer   5-21
1951 Foss, Gunnar Af en gammel Kunstners Erindringer : maleren Harald Foss’ Studieophold paa Refsnæs og Asnæs og Bramsnæs   22-32
1951 Christensen, P. Rønn Sandby før udskiftningen (Kundby sogn, Tuse herred)   33-49
1951 Garboe, Axel Grevinge Kirke - og det første medicinsk-naturhistoriske Museum i Danmark   50-59
1951 Jensen, Niels En Tvillinggaard i Hellestrup   60-65
1951 Nielsen, Rasmus Havnsø Kro 1801-1951   66-80
1951 Rasmussen, Bent Samsø borge   81-85
1951   Krigergrave og Mindeplader fra Treaarskrigen   86-88
1951 Sørensen, Andrea E. Fra Tveje Merløse Kirke   88-89
1951 Jacobsen, Fritz Fra Udskiftningstiden   89-90
1951 Olsen, Christian Høstgilde paa Hagestedgaard i 1890’erne   90-91
1951 Ellekilde, Hans En ung Samsøpræst skriver Brev til sin Søster   91-94
1951 Thomsen, Albert Til St. Boels Dags Marked i Nykøbing   94
1951 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   95
1952   Overlærer Albert Thomsen †   01-4
1952 Lindhardt, P. G. Et bidrag til Indre Missions ældste historie   5-28
1952 Hansen, Alfred Lidt om Holbæk Skolevæsen 1888   29-36
1952 Fang, Fanny Af Familien Borchs Saga   37-55
1952 Olsen, Christian Ole Jensens Optegnelser om hans Spillemandsvirksomhed   56-63
1952 Akselbo, Viggo De to Mindestene for Freden og Friheden 5. Maj 1945 i Nr. Asmindrup Sogn   64-72
1952 Larsen, Vilh. Z. Trofast venskab mellem husmand og gårdmand   73-77
1952 Møller, C. E. Kirketyverierne paa Samsø 1851   78-87
1952 Kolbye, V. Afskrift af et Brev fra Herredsfoged Ad. Meinert, Holbæk, af 18. Oktober 1879 til Justitsraad Kolbye, Stenhus   88-89
1952 Pedersen, J. P. En mærkelig Præst i Føllenslev   89-90
1952 Rasmussen, Anna Medaillefest paa Røsnæs   90-91
1952 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   92-94
1953 Christiansen, Niels A. Forfatteren Albert Thomsen   01-10
1953 Gyde-Pedersen, Mette & Birgit Ried Bibliografi over Albert Thomsens Skrifter 1904-1952   11-32
1953 Henningsen, Henning Kirkeskibe i Holbæk Amt   33-49
1953 Bendixen, Erik En nordvestsjællandsk storhøj fra Yngre Bronzealder [: på Gedebjerg ved Kundby]    50-80
1953 Tholle, Johannes Flora og folketro især i Holbæk amt   81-115
1953 Rasmussen, Bent Vilkårene for en samsk gårdfæster og husmand   116-123
1953   Mindre Meddelelser [: om skrin i Fårevejle Kirke og bykæp i Eskilstrup]   124-125
1954 Jessen, Johs. C. Kalundborg skolevæsens historie indtil 1850   5-39
1954 Bay-Hansen, Viggo Niels Hansen-Risegaard   40-55
1954 Jensen, F. Elle Kirkelige Forhold paa Samsø i ældre Tid   56-72
1954 Andreasen, Helge Tølløse slot   73-78
1954 Rasmussen, Bent Skolevæsenet på Samsø   79-98
1954 Olsen, Gunnar Bønderne i Holbæk amt for 200 år siden   99-104
1954 Olsen-Torpelund, Christian Kgl. Operasangerinde Margrethe Boeck-Lendrop   105-116
1954 Jensen, Sophus Rids af Nykøbing skolevæsens historie   117-133
1954 Sørensen, Viggo (ved Olaf Andersen) Møllerliv omkring århundredskiftet   134-144
1954 Myrhøj, Anna En Episode fra Krigen med England 1807-14   145-149
1954   Historisk Samfund i 1953   150
1955 Rasmussen, Bent Adolf Burchardi : født 1829 - død 1891   5-19
1955 Wohlert, Inge Marknavne i Rørby Sogn   20-42
1955 Nielsen, Rasmus Fra stavnsbåndstiden i Nordvestsjælland   43-68
1955 Rasmussen, Bent Syssel - Amt- Birk   69-77
1955 Jensen, Sophus Da det gamle Nykøbing brændte   78-87
1956 Nylev, Eskild Historisk Samfund for Holbæk amt 50 år   05-7
1956 Rasmussen, Bent Højskoleforstander Povl Hansen 1856-1934   08-11
1956 Christensen, Viggo Barn, læredreng og ungsvend i Holbæk i slutningen af forrige århundrede   12-23
1956 Christensen, P. Rønn Tuse herreds ting og retterstedet Drusebjerg   24-40
1956 Fussing, Hans H. Et mord og dets problemer 1648   41-55
1956 Rasmussen, Bent Skolevæsenet på Samsø (1)   56-95
1956 Petersen, Erling Kundby sogns skolekrønike   96-148
1956 Andersen, Christian To Røsnæs-fiskere   149-156
1956 Rasmussen, Bent En gammel chirurgius på Samsø   157-158
1956 Rasmussen, Bent En bispevisitats   159-162
1957 Kaarsted, Tage Tøffel-”tyven” : En 100 år gammel justitssag fra Løve Herred   5-15
1957 Johansen, Axel Slægten Winstrup 1804-1880   16-19
1957 Green-Larsen, Børge Asminderup jagtgård [: ved Nørre Asmindrup]   20-23
1957 Østergaard, Jens Løvenborg slotshave og dens gartnere, J.G. Scherg og søn, gennem 65 år, 1756-1818   24-35
1957 Mikkelsen, Christian Lidt om Grundtvigs mødrene slægt   36-62
1957 Rasmussen, Bent Kristjan Pedersen 1857-1957 : gårdejer, folketingsmand, landbrugsminister   63-80
1957 Jensen, Sophus Nykøbings stadsmusikanter og Odsherreds gamle spillemænd - samt datidens danse og dansestuer   81-93
1957 Nielsen, A. Strange Trille påskeæg i Ordrup skov   94-96
1957 Andersen, Victor ”Manden med skægget” : Jens Schmidt Bjerrum : Lærer i Lunderød v. Tølløse, 1862-1890   97-104
1957 Andersen, Victor ”Hr. Lars” : En Tølløsepræst for ca. 200 år siden   105-106
1958 Lidøe, Jens Torbensen (ved Erik Dal) Ondløse Kirchis Beskrivelse [: Undløse]   5-14
1958 Dal, Erik Jens Torbensen Lidøes digt ”Ondløse Kirkes Beskrivelse”, 1736   15-23
1958 Jørgensen, Ove Bruun Undløse kirke og dens restaurering 1955-57   24-49
1958 Lunn, C. D. O. En Herregaardshistorie : Knabstrup, Sdr. Jernløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt   50-95
1958 Rasmussen, Bent Samsø Skolevæsen (2)   96-119
1959 Nielsen, Poul Den gudelige vækkelse i Holbæk amt   5-60
1959 Madsen, Jakob Møller Carl Hansen, Marke   61-65
1959 Petersen, Erling Provst Benzon i Kundby   66-79
1959 Olsen, Christian Den kloge kone i Reerslev   80-83
1959 Olsen, Christian Kgl. Kapelmusikus Frederik Marke   84-96
1959 Olsen, Christian Maleren Jens Vige   97-105
1959 Mikkelsen, Christian Mads Bødker og ridefogeden   106-117
1959 Andersen, H. Flensted Frydendal kirkes 500 års jubilæum   118-124
1959 Rasmussen, Bent Samsø skolevæsen (3)   125-147
1959 Müllertz, Mogens Hvideslægten   148-164
1960 Rasmussen, Bent Samsø   5-35
1960 Søgaard-Larsen, E. Hollænderne paa Røsnæs   36-43
1960 Olsen, Christian Kgl. Kapelmusikus Kristian Sandby   44-60
1960 Jensen, F. Elle Frivillige Menighedsraad i Holbæk Amt   61-73
1960 Bencard, Mogens Om Kalundborg Kirke   74-104
1960 Rasmussen, Bent Skolevæsenet på Samsø (4)   105-125
1961 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (1)   5-83
1961 Olsen, Christian Kgl. Kapelmusikus Chr. Petersen   84-95
1961 Kaarsted, Tage En skiftesag   96-101
1961 Andersen, Christian Fra Bondefogedens Gaard i Rørby   102-109
1961 Rasmussen, Bent Træk fra Samsø under Engelskkrigen   110-119
1961 Ebbesen, M. A. Om Sæbygårds fæstevæsen   120-132
1962 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (2)   5-41
1962 Mikkelsen, Christian En statsspekulation med alvorlige følger for mange bønder   42-59
1962 Madsen, Jacob Maren Jensdatter [af Gislinge og Sandby]   60-61
1962 Myrhøj, Anna Jomfru Rabens Gaard [Kalundborg]   62-66
1962 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1880 (1)   67-117
1963 Rasmussen, Bent Billedsnidere fra Samsø   5-19
1963 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (2)   20-52
1963 Johannsen, Willy Et gravfund i Højby Kirke   53-66
1963 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (3)   67-101
1963 Jensen, Sophus Tre jydske brødres vidunderlige redning : Ombord på linieskibet ”Prins Christian Frederik” i kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808   102-110
1964 Jørgensen, Ove Bruun Lokalhistorikeren Sophus Jensen, Nykøbing †   5
1964 Jensen, Sophus De gamle veteraner har været nogle hårde halse [fra de slesvigske krige]   06-10
1964   Nogle minder fra krigen 1864   11-21
1964 Janssen, Inuk Luplau Pastor Julius Theodor Borup 1814-1904 [Skamstrup]   22-36
1964 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (4)   37-74
1964 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (3)   75-100
1965 Lundgaard, Niels Eskild Nylev in memoriam †   5-6
1965 Calov, Bent G. Thorkil Sestoft in memoriam †   7-8
1965 Jensen, Sophus Da Nykøbing borgervæbning marcherede til Sjællands Odde   9-11
1965 Myrhøj, Anna Gammel Gaard i Adelgade [Kalundborg]   12-24
1965 Mikkelsen, Christian Udskiftningen af krongodset i Odsherred   25-44
1965 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1880 (4)   45-72
1965 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (5)   73-116
1965   Af breve om rettelser til årbogen   117-118
1966 Jørgensen, Ove Bruun Jakob Madsen in memoriam †   05-6
1966 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (6)   7-60
1966 Rasmussen, Bent Herregården Sannholm på Samsø   61-63
1966 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (5)   64-98
1966 Danø, Knud P.

Om veje og vejadministration i Holbæk amt indtil 1942:
- del 1
- del 2
- del 3
- del 4
- kort over Holbæk Amt - 1966 - indstik

  5-156
1967   Redaktør Bent Rasmussen in memoriam †   05-6
1967 Bugge, G. N.  Niels Rolsteds breve fra 1846-1854   7-74
1967 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (7)   75-120
1968 Mikkelsen, Christian Fra grøftegraver til landmand på Lammefjorden   7-27
1968 Maltesen, Asbjørn Fornemmelig angående Sejrø og Grundtvigs slægt dersteds   28-38
1969 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Et kakelfund fra Thorupgården [ved Holbæk]   5-13
1969 Nielsen, Th. En erindringsbog fra Føllenslev-Særslev : Murermester Peder Gretham Dandanell 1819-1912   14-42
1970 Hornshøj-Møller, Stig Korbuemalerierne i Gørlev : Et tolkningsforsøg   5-13
1970 Vangslev, Thorvald Omkring Vestsjællands Tingsted [Løve]   14-26
1970 Højberg, Kr. J. Lerchenborg   27-64
1971-72 Kaaber, K. G. Kammerherre I. Estrup 75 år   06-8
1971-72 Ramskou, Thorkild Cirklerne ved Birkendegård   11-18
1971-72 Thrane, Henrik En bronzealderbygd omkring Jyderup Skov i Odsherred   19-40
1971-72 Rieck, Flemming R. Bronzer fra Vognserup Enge   41-54
1971-72 Jørgensen, Mogens Schou Nye helleristningsfund i Holbæk amt   55-86
1971-72 Thrane, Henrik En sten med friske skåltegn fra Holløse, Kvanløse sogn   87-96
1971-72 Thrane, Henrik En bortpløjet gravhøj fra ældre bronzealder på Damgård, Ny Hagested   97-106
1971-72 Eskildsen, Lise Holbæk Amts bronzealderlurer   107-122
1971-72 Panduro, William Om bomærket på første side   123-124
1973 Estrup, Iakob O. Bruun Jørgensen 50 år   07-8
1973   Signalement: Hesselø   11-14
1973 Skaarup, Jørgen Hesseløs stenalderbosættelse   15-28
1973 Jørgensen, Mogens Schou En yngre bronzealders celt fra Hesselø   29-36
1973 Refstrup, Ole Træk fra Hesseløs historie   37-66
1973   Signalement: Nekselø   67-70
1973 Christensen, J. L. Østergaard Oldsager fra Sejerø, Nekselø og Hesselø   71-80
1973   Signalement: Sejerø   81-84
1973 Liversage, David Sejerøs forhistorie   85-122
1973 Jeppesen, Else-Marie Om ”at have dag” på Sejerø   123-130
1973 Rørbech, Ellen Litteratur om Hesselø, Nekselø og Sejerø   131-135
1974 Jørgensen, Ove Bruun Tølløse navnets historie   09-12
1974 Hansen, Ulla Lund Kvarmløse-graven   13-24
1974 Klejs, Johan Sognekirke og kirkesogn [Tølløse]   25-34
1974 Pertl, Hans Christian Jernbanens anlæg   35-40
1974 Nielsen, N. P. Tølløse stationsby 1874-1940   41-58
1974 Nielsen, J. Chr. Handel, håndværk og industri [Tølløse]   59-66
1974 Dall, Bodil Den kommunale skole [Tølløse]   67-78
1974 Binzer, Knud Sejergaardsskolen, kostskolen TMR Tølløse   79-90
1974 Anhøj, Niels Tølløse baptistmenighed   91-102
1974 Anhøj, Niels Baptisternes skoler [Tølløse]   103-112
1974 Olsen, Valdemar Indre Mission i Tølløse   113-122
1974 Frederiksen, Milla Den grundtvigske bevægelse [Tølløse]   123-128
1974 Frandsen, Niels Hemming Til- og fraflytninger i Tølløse   129-135
1974 Estrup, Iakob Amtsborgmester J. H. Monrad in memoriam †   141
1975 Bernhardtsen, Torben B. En omvendt og distal flække-høvlskraber af særlig høj karat [ved Aagaard, Gørlev sogn]   11-14
1975 Ebbesen, Klaus En pottemager fra stenalderen [Olstrupgård, Bregninge sogn]   15-20
1975 Thrane, Henrik Nyt fra et dunkelt afsnit af Odsherreds fortid   21-40
1975 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Træk af herregården Tølløses historie   41-62
1976 Estrup, Iakob K. G. Kaaber 65 år   06-8
1976 Bendixen, Kirsten Mønternes vidnesbyrd : Numismatik - arkæologi - historie   21-32
1976 Jørgensen, Mogens Schou En herregårdssamling : Oldsagssamlingen på Lerchenborg   33-42
1976 Bendixen, Erik En våbenøxe fra tidlig bronzealder [Svinninge, Tuse herred]   43-62
1976 Hansen, Ulla Lund En af de ypperste - en rig romertidsgrav fra Bennebo Mark   63-76
1976 Ramskou, Thorkild Gravfund eller skattefund? [Lerchenborg]   77-88
1976 Galster, Georg Valdemarus Primus   89-108
1976 Andersen, John Mønterne fra Næsholm   109-114
1976 Jensen, Jørgen Steen Mønter fra kirkegulvene i det gamle Holbæk amt   115-130
1976 Jørgensen, Ove Bruun Et møntfund på tårnloftet i Undløse kirke   131-134
1976 Lindahl, Fritze Et tro hjerte er en krone i verden : Skeer fra Christian IV’s tid   135-150
1976 Piø, Iørn Sagn om sandhedskilde [kongeløsesagn og Niels Bohr]   151-156
1976 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Et haveanlæg fra det 18. århundrede [Eriksholm]   157-166
1976 Waagepetersen, Christian Kalundborgs Borgervæbning   167-182
1976 Christensen, J. L. Østergaard Holbeks Borgerlige Skievesküdning   183-202
1976 Christiansen, Niels A. Museumsformidling : Forventninger og muligheder   203-212
1977 Munksgaard, Elisabeth En guldhalsring fra Nordvestsjælland [Tissø]   7-20
1977 Jørgensen, Marie-Louise Ugerløse Kirke   21-52
1977 Jørgensen, Ove Bruun, Svend Jørgensen, Knud Rosenlund & Birgitte Bruun Jørgensen Udgravning i Søndersted Kirke   53-93
1977 Frydendahl, Ellen Udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1976   94-97
1978 Hansen, Iger Stig Kalundborg 1645
- del 1
- del 2
- del 3
- del 4
  7-86
1978 Leffers, Gerda Thastum Marknavnene på Reersø (1683/1807)   87-108
1978 Mogensen, Margit Omkring Asnæs Brugsforening : En analyse af forhandlingsprotokollerne 1869-1935   109-127
1979-80 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Tanker omkring en 75 års dag   07-8
1979-80 Wolter, Birgitte Bruun Historisk Samfund for Holbæk Amt - et eksempel på dansk lokalhistorie i det 20. århundrede   9-34
1979-80 Beyer, Flemming, Tony Bødtker Munch & Jørgen Ganshorn Nielsen Hørby kirke - En bygningshistorisk redegørelse   35-79
1979-80 Andersen, Knud Har de mesolitiske folk i Åmosen været kejthåndede - eller?   80-93
1981 Ebbesen, Klaus Bronzealderens offerfund af flinteredskaber [Ludvig Zincks samling]   7-20
1981 Hauschild, Kirsten & Lars Jørgensen En ældre romersk jernalders gravplads i Asnæs, Odsherred   21-32
1981 Sellevold, Berit Menneskeskeletterne fra Asnæs-gravpladsen I. Køn, alder og arvelige træk   33-38
1981 Bennike, Pia Menneskeskeletterne fra Asnæs-gravpladsen II. Sygdomsforhold   39-46
1981 Ganshorn, Jørgen Aunsøgård og Aunsø Kirke : Bygningshistorie og sammenhæng   47-66
1981 Frandsen, N. H. Mordbrand, hjul og stejle [Anne Andersdatter og Malteskro, Ågerup sogn, 1824]   67-86
1981 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Knabstrup keramik   87-98
1981 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1979-1980   99-104
1982 Ebbesen, Klaus Flintflækker som offergave [Høng, Ulstrup og Røsnæs]   7-26
1982 Rask, Sven Admiral Span og hans begravelse 1695 [Hørbygård]   27-40
1982 Thomsen, Birger Vraget af Prins Christian Frederik ved Sjællands Odde   41-49
1982 Jacobsen, Jan Steen Minder fra et søslag [ved Sjællands Odde]   50-68
1982 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1981   69-74
1983 Thrane, Henrik Lidt graveri i en af Sekshøjene i Højby sogn   7-18
1983 Poulsen, Bjørn Adelsgårde i Odsherreds senmiddelalder   19-33
1983 Ganshorn, Jørgen Bygningsregistrering i Kalundborg   34-38
1983 Lampe, Jens Tidsmåling, ure og urmagere i Holbæk amt   39-68
1983 Rasmussen, Thorvald Om malerarbejde i forgangen tid   69-77
1983 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk amt 1982   78-83
1984 Høgsbro, Kirsten-Elizabeth Brobygning omkring Holbæk : Mindesmærker opført af mindesmærker   7-25
1984 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Forpagtere på Eriksholm   26-45
1984 Ravn, Helle Der bor en bager [i Odsherred]   46-61
1984 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1983   62-71
1985 Kempfner-Jørgensen, Lars & David Liversage Mere om Sejerøs forhistorie : En stenalderboplads, et kulthus og et flintværksted   7-27
1985 Bennike, Pia & Klaus Ebbesen Stenstrupmanden   28-39
1985 Høgsbro, Kirsten-Elizabeth Vildtbanepæle i Ods herred   40-55
1985 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Et par prospekter fra nogle af Holbækegnens større gårde   56-61
1985 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1984   62-70
1986 Ebbesen, Klaus Offerfundet fra Vejleby   7-23
1986 Korsgaard, Peter Byggeri og konjunkturer i Holbæk 1800-1850 - belyst gennem en undersøgelse af Ahlgades nordside   24-57
1986 Rønne, Ida Barndomsminder om et gammelt hus og dets beboere [Udby]   58-66
1986 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1985   67-74
1987 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Kammerherre Iakob Estrup in memoriam 1897-1987 †   07-8
1987 Gebauer, Anne Birgitte Langdyssen i Asnæs Forskov   9-24
1987 Korsgaard, Peter Mellem trevangsbrug og udskiftet enkeltlod [Merløse og Tuse herreder]   25-49
1987 Christensen, Dan Charly ”… med Overtalelse eller Opmuntring” : Det økonomiske Selskab i Holbæk Amt fylder 175 år   50-70
1987 Korsgaard, Peter Andelsmejerier i Holbæk Amt - en billedserie   71-84
1987 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1986   85-94
1988 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Ingeniør Søren Gregersen in memoriam †   07-8
1988 Rasmussen, Holger Traditionsbundet fiskeri fra Reersø   9-38
1988 Larsen, Dorte Læseforeningen i Sonnerup   39-52
1988 Carlsen, Dorthe Haahr En køretur i historien [fra Tuse via Eskebjerg og Bjergsted til Butterup]   53-70
1988 Frøkjær-Jensen, Ida Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1987   71-82
1989 Hinsch, Connie En profil gennem Kalundborgs højmiddelalder   7-16
1989 Christensen, J. L. Østergaard En tur gennem byen - lidt løst og fast om gamle bygninger i Holbæk   17-42
1989 Carlsen, Poul E. Af Butterup sogns historie   43-56
1989 Olsen, Karen B. En stationsby bliver til - Høng set gennem fotografens linse   57-70
1989 Frøkjær-Jensen, Ida Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt   71-80
1990   Antikvar J.L. Østergaard Christensen 60 år   07-10
1990 Koch, Hanne Dahlerup Jakobspilgrimme fra Holbæk   11-26
1990 Larsen, Ejnar Knabstrup og Vented vandmøller   27-34
1990 Frandsen, Niels Hemming Hørby og Udby Forbrugsforening 1874-79   35-44
1990 Korsgaard, Peter Holbæk Kjøbstads Forening til Fremme af Arbejdernes Alderdomsunderstøttelse   45-51
1990 Kryger, Caroline Minder fra det gamle konditori [i Holbæk]   52-70
1990 Antvorskov, Elisabeth Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1989   71-79
1991 Hinsch, Connie Borgerne fra Frandz Kelsmeds kæmnerregnskab, Kalundborg 1554-55   7-32
1991 Germann, Marianne Branden på Skellebjerg skole 1791   33-50
1991 Fredslund, Tage Tølløsegård set med grev Schulin-Zeuthens kamera   51-66
1991 Holm, Johannes Da der var sogneråd til - erindringer fra Højby sogneråd   67-83
1992 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Sten i havegærderne [Eriksholm og Torup]   7-14
1992 Carlsen, Poul Den uundværlige skov - om bondens afhængighed af herremandens skov i slutningen af 1700-tallet [Løvenborg og Vognserup]   15-26
1992 Frandsen, Niels Hemming Et par bissekræmmere   27-32
1992 Frandsen, Niels Hemming Gudmindrup Brugsforening - de første år   33-46
1992 Nielsen, Ib En radikal pioner og hans tid [Hans Peder Nielsen, St. Merløse]   47-58
1992 Nielsen, Hanne Rimmen Kvindevalgretsforeningen for Kalundborg og Omegn 1907-15   59-88
1993-94 Roesdahl, Harald Den Hempelske Glassamling på Anneberg   5-133
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Ejere af Anneberg   134-148
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Porcelænet i Anneberg-Samlingerne   149-151
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Udstillingerne på Anneberg   152-154
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Sognepræst Ove Bruun Jørgensen in memoriam †   155
1995 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen En smørskål fra Kastrupfabrikken på Stenstrup Museum   07-12
1995 Larsen, Christian Fattigforsorg for 200 år siden : Undersøgelse af det offentlige fattigvæsen i Egebjerg sogn 1780-1800   13-39
1995 Høyrup, Lise »»Dumme klodsede Kvinder« kunne udføre det skønneste haandarbejde« : Om Andrea E. Sørensen - en folkemindesamler på Holbækkanten   40-52
1995 Korsgaard, Peter Et par forsvundne landsbyer ved Holbæk [Springstrup og Sorte Torup]   53-76
1996 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Om kakkelovne og et fund fra Tuse Næs   7-14
1996 Larsen, Christian Fattiggårdbevægelsen i Holbæk Amt - belyst ved Højby sogns fattiggård i Nygård 1878-1912   15-40
1996 Krogh, Sigurd Kalundborg Biblioteksforening 1920-1973   41-47
1996 Jacobsen, Jan Steen Kystkultur : En undersøgelse af fiskeriet ved Sj. Odde og Isefjorden   48-63
1996 Philipsen, Vibeke Snyltere eller værdige trængende : Lov om alderdomsunderstøttelse i  Holbæk Amt - tilblivelse og administration   64-80
1996 Blumensaadt, Peter Fra Aagerup til Lyngby : På inspirationsrejse i 1910   81-90
1997 Steensberg, Axel J.L. Østergaard-Christensen som medarbejder i 1950-60’erne   9-14
1997 Christiansen, Niels A. Museumsinspektør gennem en menneskealder : J.L. Østergaard Christensen og Holbæk Museum   15-28
1997 Larsen, Christian Med biskopperne på visitats : Biskopperne Peder Herslebs og Ludvig Harboes indberetninger om visitats i Merløse og Tuse herreder 1741-1751   29-50
1997 Mikkelsen, Jørgen Snedkerens kunder : Håndværk og handel i Holbæk og omegn, belyst gennem to regnskabsbøger fra 1700-tallet   51-78
1997 Bahn, Leif Klosterstræde 18 - Holbæks gamle rådhus   79-93
1997 Iversen, Ella Breinholt Kommunalreformen i Merløse-Tuse herreder anno 1970   94-110
1997 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen En tak fra Historisk Samfund   111-114
1998-99 Johansen, Marianne Hviderne i Nordvestsjælland   9-34
1998-99 Pedersen, Lisbeth & Niels Hartmann Klosteret i Kalundborg og kongelig opfindsomhed   35-50
1998-99 Engberg, Niels Borren og Næsholm - to eksempler på dansk borgbyggeri   51-62
1998-99 Rensbro, Henriette Byggeskik i Odsherred i middelalder og renæssance   63-72
1998-99 Jensen, Jørgen Steen Trekronermønten og skattefundet fra Algade, Nykøbing Sjælland : en reaktion på mordet på Erik Glipping?   73-76
1998-99 Koch, Hanne Dahlerup Livet i Holbæk i middelalderen   77-92
1998-99 Asmussen, Else Til Jørgen Ahlefeldt-Laurvig på 75-års dagen den 29. november 1999 - med bibliografi 1964-1997   93-96
2000 Pedersen, Lisbeth & Mads Findal Andreasen “Kurs mod det Punkt i Horisonten hvor Solen hver Aften gaar ned” : En udvandrerhistorie fra Sæby sogn i Vestsjælland   9-26
2000 Andersen, Arne Hedegaard Esterhøj og Ole Olsens Høj [Høve]   27-42
2000 Andersson, Niels Peter, Merete Ettrup, Lene Floris & Morten Gøthche Lodsbåden - et museumsskib til Holbæk Museum   43-56
2000 Høyrup, Lise “I de voksnes hænder” : En udstilling om børns vilkår de sidste 200 år udarbejdet af lokalarkiver i Vestsjællands Amt   57-68
2000 Rasmussen, Knud Slaget ved Svold/Sejerø år 1000   69-78
2001 Dehn, Torben Den fysiske bevaring af Nordvestsjællands jættestuer   12-20
2001 Thaarup, Holger T. Fra storgodsdrift til fritidslandskab : et hjørne af Nordvestsjælland   21-34
2001 Pedersen, Lisbeth Som perler på en snor : kulturmiljøer fra Store Åmose til Storebælt   35-66
2001 Jacobsen, Jan Steen Et søfarende folk og et kystmiljø i Sejerøbugten : om kulturmiljø og maritime bevaringsinteresser på Sejerø i Nordvestsjælland   67-88
2001 Korsgaard, Peter Godset som kulturmiljø   89-99
2001 Pedersen, Margit Baad Stationsbyer   100-108
2001 Sorenius, Peter Bygningsbevaring som nødvendigt supplement til bygningsfredning   109-120
2002 Pedersen, Lisbeth & Mads Findal Andreasen Vestsjællændere i den amerikanske borgerkrig - fra asken i ilden   9-27
2002 Floris, Lene Bygmesterskolen ved Holbæk   28-36
2002 Korsgaard, Peter En bølge trækker sig tilbage… - afviklingen af tre andelsmejerier syd for Holbæk   37-53
2002 Hartmann, Niels Kaldred - en landsby lagt i grus   54-59
2002 Dahlerup, Marie & Lene Floris Præstegården i Asnæs - gamle minder   60-68
2003 Pedersen, Lisbeth & Niels Poul Dreyer Tissø - offersø, vandreservoir og rekreativ ressource   9-26
2003 Fischer, Anders Tissø og Åmoserne som trafikforbindelse og kultsted i stenalderen   27-44
2003 Fischer, Anders En megaøkse fra Tissøs mudderbund   45-49
2003 Jørgensen, Lars & al. Stormænd, købmænd og håndværkere ved Tissø i det 6.-11. årh   50-65
2003 Stoklund, Marie Runestenene i Gørlev Kirke   66-75
2003 Albrethsen, Svend E. Vikingetidsgravpladsen ved Bakkendrup   76-89
2003 Pedersen, Lisbeth Lunden ved Tissø - Hvidernes herresæde?   90-107
2003 Esmark, Kim Fromhed og ære - Hvideklanens gaver til Sorø Kloster i 11- og 1200-tallet   108-126
2003 Noe-Nygaard, Nanne & Mikkel Ulfeldt Hede Tissø, Lille Åmose og Store Åmoses dræningssystem gennem 18.000 år   127-152
2004 Olsen, Palle Bruun Råd-, Ting- og Arresthuset i Kalundborg   8-20
2004 Jensen, Karin Eklund Herman Sandby - cellist i Amerika og komponist i Rørvig   21-33
2004 Ebbesen, Klaus Hellekister fra dolketiden på “Værs Bakke” ved Dragsholm   34-43
2004 Pedersen, Lisbeth Udlængsel og hjemve - en dansk tømrersvends erfaringer som indvandrer i USA i begyndelsen af 1900-tallet   44-62
2004 Wickman, Niels Løvebjerggård - et fund af hesteudstyr fra yngre bronzealder   63-70
2004 Gelting, Hanne & Peter Blumensaadt Orø-Holbækfærgefarten gennem 150 år   71-86
2004 Christiansen, Hans Guldager & Birger Prehn Kalundborgs gamle kulturplanter på museum   87-96
2004 Andersen, Arne Hedegaard Stubberup - en anløbsplads ved Lammefjorden   97-122
2004 Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Kirkerne på Tuse Næs - Variationer i middelalderens kirkebyggeri   123-154
 
----
2005-06 Furdal, Kim Et lokalhistorisk Manifest - Aarbog for dansk kulturhistorie 1891-1900   9-34
2005-06 Fischer, Anders & Anne Birgitte Gotfredsen Da landbruget kom til Nordvestsjælland - Tidlig tamkvæg i Åmosen   35-54
2005-06 Kaul, Flemming Billeder fra en svunden tid - Glimt fra bronzealderen i Nordvestsjælland   55-98
2005-06 Engberg, Niels Ødekirker og middelalderen i Nordvestsjælland   99-130
2005-06 Andersen, Mette Lund Øl, ost og tærskeværker - fokus på industrihistorie i Nordvestsjælland   131-144
2005-06 Blumensaadt, Peter Fra Holbæk Amt til Nordvestsjælland - Historisk samfund igennem 100 år   145-154
 
---
2007 Gebauer, Anne Birgitte & T. Douglas Price Ertebølle-pladsen Smakkerup Huse   9-28
2007 Hedegaard, Ken Ravn & Lise Holm Brynshøj i Højby - en gravplads fra 8. til 10. århundrede   29-56
2007 Busch, Jørgen Junge Er oldkirken orienteret øst-vest?   57-62
2007 Pedersen, Lisbeth Vestborgen og Lindegården i Kalundborg - 100 med ildsjæle, mæcener og bevaring - hvad vil vi i fremtiden?   63-94
2007 Høyrup, Lise Med barkede barnehænder - Børnearbejde i Viskinge i 1920’erne   95-100
2007 Larsen, Finn & Peter Korsgaard Tre højmoser i Undløse og Søndersted sogne   101-114
2007 Kalsbøll, Peter Odder i Åmosebassinet gennem mere end 10.000 år   115-122
2007 Olsen, Børge Geert Vokset op med Historisk Samfund - fortællingernes fascination   123-128
 
---
2008 Pedersen, Lisbeth Store Åmose - brændselslager, spisekammer og offermose   11-42
2008 Aaby, Bent & Nanna Noe-Nygaard St. Åmoses natur- og landskabsudvikling siden bronzealderens begyndelse   43-60
2008 Wickman, Niels Skeldal 2 - en boplads fra Maglemosekultur   61-68
2008 Fischer, Anders & Lisbeth Pedersen Jagt og falskneri ved Åmosen   69-76
2008 Christoffersen, Jørgen Åmoserne - arkiver som arkæologisk arbejdsmark   77-86
2008 Korsgaard, Peter Åmoserne set fra oven   87-102
2008 Andersen, Anne-Mette M. Fra skur til slot   103-114
2008 Andersen, Anne-Mette M. Børnehaven på Bodal   115-138
2008 Andersen, Anne-Mette M. Gir’ vand i tørv en god pris?   139-148
2008 Holdt, Ulla Hverdag på Bodal mose 1940-1945   149-164
2008 Mohr, Jens Christian Fra udørk til pløjeland - reguleringer af Åmose Å fra 1700-tallet til 1960’erne   165-180
 
---
2009 Jakobsen, Johnny G. G. og Peder Dam Nordvestsjællands kystbebyggelse fra Vikingetid til ca. 1700   11-45
2009 Ulriksen, Jens Vikingetidens kystbebyggelser omkring Lammefjorden   47-71
2009 Franck, Josefine Vikingerne ved Kalundborg Fjord   73-89
2009 Ravn, Hans Jeppe Kalundborg - en befæstning i vand og på land   91-101
2009 Jacobsen, Jan Steen "Fiskerbaaden Flid" af Gundestrup   103-121
2009 Jacobsen, Jan Steen Livet på Gniben og Sjællandsodde - optegnelser fra Fisker Peter Vilhelm Madsen   123-149
 
---
2010 Wiil, Pernille Henriette Mursten med mening - en murstens-ekskursion i Holbæk   11-29
2010 Lund-Andersen, Kirsten Herregårdshaven på Løvenborg   31-49
2010 Hedegaard, Ken Ravn Kvinden fra Grav N19 - den tidlige vikingetid i Odsherred   51-83
2010 Hedegaard, Ken Ravn Forsøg med støbning af vikingetidens ovale bronzeskålspænder   85-95
2010 Andersen, Arne Hedegaard Senneolitiske hellekister i Odsherred   97-127
2010 Pedersen, Lisbeth og Gudrun Lund Ulkestrup Mark - Nordsjællands Tahrirplads - et fortællested for demokratiets udvikling i Danmark   129-145
---        
2011 Jacobsen, Johnny G. G. Kirker og religiøsitet i middelalderens nordvestsjællandske købstæder   11-35
2011 Andersen, Per Retspleje og retsinstanser i middelalderens nordvestsjællandske købstæder   37-61
2011 Olesen, Rikke Steenholt Købstadens navn - navne i købstaden - Nykøbing Sjælland, Holbæk og Kalundborg   63-83
2011 Bisgaard, Lars Skt. Knuds gildet og andre gilder i Holbæk og Kalundborg   85-105
2011 Nielsen, Heidi Maria Møller Holbæk og Kalundborg - Om kronens borge i middelalderens nordvestsjællandske købstæder   107-133
2011 Mortensen, Niels Henrik Junker Kalundborg og by   135-157
2011   Om forfatterne   159
                  
 
Alfabetisk register
 
Årbog Forfatter Titel   Sidetal
1969 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Et kakelfund fra Thorupgården [ved Holbæk]   maj-13
1975 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Træk af herregården Tølløses historie   41-62
1976 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Et haveanlæg fra det 18. århundrede [Eriksholm]   157-166
1979-80 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Tanker omkring en 75 års dag   07-aug
1981 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Knabstrup keramik   87-98
1984 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Forpagtere på Eriksholm   26-45
1985 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Et par prospekter fra nogle af Holbækegnens større gårde   56-61
1987 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Kammerherre Iakob Estrup in memoriam 1897-1987 †   07-aug
1988 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Ingeniør Søren Gregersen in memoriam †   07-aug
1992 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Sten i havegærderne [Eriksholm og Torup]   jul-14
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Ejere af Anneberg   134-148
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Porcelænet i Anneberg-Samlingerne   149-151
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Udstillingerne på Anneberg   152-154
1993-94 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Sognepræst Ove Bruun Jørgensen in memoriam †   155
1995 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen En smørskål fra Kastrupfabrikken på Stenstrup Museum   07-dec
1996 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen Om kakkelovne og et fund fra Tuse Næs   jul-14
1997 Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen En tak fra Historisk Samfund   111-114
1945 Akselbo, Viggo Vig og Asminderup Sognes Arbejderforening : Et Minde fra Firserne   42-47
1952 Akselbo, Viggo De to Mindestene for Freden og Friheden 5. Maj 1945 i Nr. Asmindrup Sogn   64-72
2003 Albrethsen, Svend E. Vikingetidsgravpladsen ved Bakkendrup   76-89
2008 Andersen, Anne-Mette M. Fra skur til slot   103-114
2008 Andersen, Anne-Mette M. Børnehaven på Bodal   115-138
2008 Andersen, Anne-Mette M. Gir’ vand i tørv en god pris?   139-148
2000 Andersen, Arne Hedegaard Esterhøj og Ole Olsens Høj [Høve]   27-42
2004 Andersen, Arne Hedegaard Stubberup - en anløbsplads ved Lammefjorden   97-122
1956 Andersen, Christian To Røsnæs-fiskere   149-156
1961 Andersen, Christian Fra Bondefogedens Gaard i Rørby   102-109
1959 Andersen, H. Flensted Frydendal kirkes 500 års jubilæum   118-124
1976 Andersen, John Mønterne fra Næsholm   109-114
1979-80 Andersen, Knud Har de mesolitiske folk i Åmosen været kejthåndede - eller?   80-93
1910 Andersen, L. & H. P. Gjevnøe En kristelig Vækkelse i det sydlige Odsherred   92-132
1931 Andersen, Lars Sognefoged Søren Sørensen i Særslev   113-115
2005-06 Andersen, Mette Lund Øl, ost og tærskeværker - fokus på industrihistorie i Nordvestsjælland   131-144
1931 Andersen, Peter Kr. [Sønder] Asmindrup Kirke : Lidt om Kirkens gamle Inventar og dets Istandsættelse   94-100
1957 Andersen, Victor ”Manden med skægget” : Jens Schmidt Bjerrum : Lærer i Lunderød v. Tølløse, 1862-1890   97-104
1957 Andersen, Victor ”Hr. Lars” : En Tølløsepræst for ca. 200 år siden   105-106
2000 Andersson, Niels Peter, Merete Ettrup, Lene Floris & Morten Gøthche Lodsbåden - et museumsskib til Holbæk Museum   43-56
1954 Andreasen, Helge Tølløse slot   73-78
1974 Anhøj, Niels Tølløse baptistmenighed   91-102
1974 Anhøj, Niels Baptisternes skoler [Tølløse]   103-112
1946 Antonsen, Jørgen ”Den store Glædesfest” i Ulkestrup 1845 : Et Hundredaarsminde   181-188
1990 Antvorskov, Elisabeth Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1989   71-79
1939 Arhnung, J. O. Holbæk Kirke som Kapitelskirke   87-123
1998-99 Asmussen, Else Til Jørgen Ahlefeldt-Laurvig på 75-års dagen den 29. november 1999 - med bibliografi 1964-1997   93-96
1997 Bahn, Leif Klosterstræde 18 - Holbæks gamle rådhus   79-93
1950 Bahn, Niels Chr. I Engene omkring Lodskoven   63-73
1909 Bang, Thomas B. St. Sørens Holmstrup   34-44
1928 Bauditz, O. En Episode fra de sidste Dage af Svenskekrigen 1658-60 : Kaptajn Robert Colnet tager Prinds Emanuel af Anhalt til Fange paa Rødegaard i Vindekilde By   maj-17
1954 Bay-Hansen, Viggo Niels Hansen-Risegaard   40-55
1960 Bencard, Mogens Om Kalundborg Kirke   74-104
1953 Bendixen, Erik En nordvestsjællandsk storhøj fra Yngre Bronzealder [: på Gedebjerg ved Kundby]    50-80
1976 Bendixen, Erik En våbenøxe fra tidlig bronzealder [Svinninge, Tuse herred]   43-62
1976 Bendixen, Kirsten Mønternes vidnesbyrd : Numismatik - arkæologi - historie   21-32
1981 Bennike, Pia Menneskeskeletterne fra Asnæs-gravpladsen II. Sygdomsforhold   39-46
1985 Bennike, Pia & Klaus Ebbesen Stenstrupmanden   28-39
1912 Bentsen, Andreas Minder og Oplevelser   28-51
1913 Bentsen, Andreas Om Idræt, Dans og Gæstebud i ældre Tider   109-115
1975 Bernhardtsen, Torben B. En omvendt og distal flække-høvlskraber af særlig høj karat [ved Aagaard, Gørlev sogn]   nov-14
1979-80 Beyer, Flemming, Tony Bødtker Munch & Jørgen Ganshorn Nielsen Hørby kirke - En bygningshistorisk redegørelse   35-79
1974 Binzer, Knud Sejergaardsskolen, kostskolen TMR Tølløse   79-90
1934 Birkeland, Chr. Laurids Olufsen Kok   98-109
1924 Blidstrup, Ferdinand P. Præst og Menighed : Et Tidsbillede fra Sønder Jernløse for 150 Aar siden   46-52
1996 Blumensaadt, Peter Fra Aagerup til Lyngby : På inspirationsrejse i 1910   81-90
2005-06 Blumensaadt, Peter Fra Holbæk Amt til Nordvestsjælland - Historisk samfund igennem 100 år   145-154
1939 Bobé, Louis Løvenskiold-Løvenborg   maj-48
1932 Boberg, Inger Margrethe Sagn og Overlevering om Samsøs Høje og Bakker   maj-41
1934 Brostrøm, C. A. Om Vilh. Beck   110-118
1945 Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen) Landvæsenselev hos Otto Lawaetz : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer   maj-26
1947 Bruhn, Vilh. (ved F. Elle Jensen) I Ondløse Møllegaard 1871 : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer   114-127
1923 Brøndum-Nielsen, Johs. Runestenen i Gørlev   37-52
1967 Bugge, G. N.  Niels Rolsteds breve fra 1846-1854   jul-74
2007 Busch, Jørgen Junge Er oldkirken orienteret øst-vest?   57-62
1965 Calov, Bent G. Thorkil Sestoft in memoriam †   07-aug
1988 Carlsen, Dorthe Haahr En køretur i historien [fra Tuse via Eskebjerg og Bjergsted til Butterup]   53-70
1992 Carlsen, Poul Den uundværlige skov - om bondens afhængighed af herremandens skov i slutningen af 1700-tallet [Løvenborg og Vognserup]   15-26
1989 Carlsen, Poul E. Af Butterup sogns historie   43-56
1987 Christensen, Dan Charly ”… med Overtalelse eller Opmuntring” : Det økonomiske Selskab i Holbæk Amt fylder 175 år   50-70
1908 Christensen, Fr. En Udlægsforretning : Et Blad af en Fæstebondes Historie   134-145
1973 Christensen, J. L. Østergaard Oldsager fra Sejerø, Nekselø og Hesselø   71-80
1976 Christensen, J. L. Østergaard Holbeks Borgerlige Skievesküdning   183-202
1989 Christensen, J. L. Østergaard En tur gennem byen - lidt løst og fast om gamle bygninger i Holbæk   17-42
1951 Christensen, P. Rønn Sandby før udskiftningen (Kundby sogn, Tuse herred)   33-49
1956 Christensen, P. Rønn Tuse herreds ting og retterstedet Drusebjerg   24-40
1956 Christensen, Viggo Barn, læredreng og ungsvend i Holbæk i slutningen af forrige århundrede   dec-23
2004 Christiansen, Hans Guldager & Birger Prehn Kalundborgs gamle kulturplanter på museum   87-96
1953 Christiansen, Niels A. Forfatterem Albert Thomsen   01-okt
1976 Christiansen, Niels A. Museumsformidling : Forventninger og muligheder   203-212
1997 Christiansen, Niels A. Museumsinspektør gennem en menneskealder : J.L. Østergaard Christensen og Holbæk Museum   15-28
2008 Christoffersen, Jørgen Åmoserne - arkiver som arkæologisk arbejdsmark   77-86
1917-18 Clausen, H. V. Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer    
2002 Dahlerup, Marie & Lene Floris Præstegården i Asnæs - gamle minder   60-68
1958 Dal, Erik Jens Torbensen Lidøes digt ”Ondløse Kirkes Beskrivelse”, 1736   15-23
1974 Dall, Bodil Den kommunale skole [Tølløse]   67-78
1966:02:00 Danø, Knud P. Om veje og vejadministration i Holbæk amt indtil 1942   5-156
2001 Dehn, Torben Den fysiske bevaring af Nordvestsjællands jættestuer   dec-20
1912 Dinesen, Lars Fra Hoveritiden   90-96
1913 Dinesen, Lars Erindringer om ældre Tider   20-29
1915 Dinesen, Lars Om en vestsjællandsk Bondegaards Drift for ca. 70 Aar siden   137-149
1944 Duus, Jørgen Nordvestbanens Tilblivelse   94-115
1975 Ebbesen, Klaus En pottemager fra stenalderen [Olstrupgård, Bregninge sogn]   15-20
1981 Ebbesen, Klaus Bronzealderens offerfund af flinteredskaber [Ludvig Zincks samling]   jul-20
1982 Ebbesen, Klaus Flintflækker som offergave [Høng, Ulstrup og Røsnæs]   jul-26
1986 Ebbesen, Klaus Offerfundet fra Vejleby   jul-23
2004 Ebbesen, Klaus Hellekister fra dolketiden på “Værs Bakke” ved Dragsholm   34-43
1961 Ebbesen, M. A. Om Sæbygårds fæstevæsen   120-132
1925 Ellekilde, Hans Lars Andersen   165-169
1936 Ellekilde, Hans Samsø i den oldnordiske Digtning   183-206
1951 Ellekilde, Hans En ung Samsøpræst skriver Brev til sin Søster   91-94
1936 Ellert, Holger En Langdysse frelses for Forfald   214-216
1934 Elling, C. Lerchenborg og den vestsjællandske Rokoko   137-161
1998-99 Engberg, Niels Borren og Næsholm - to eksempler på dansk borgbyggeri   51-62
2005-06 Engberg, Niels Ødekirker og middelalderen i Nordvestsjælland   99-130
1907 Eriksholm, Anders J. En Degn i Havrebjerg : Frideric Petri Svane Africanus   32-49
1908 Eriksholm, Anders J. En Embedsmand under Frederik den Sjette : Byfoged F. L. Bierfreund i Holbæk   76-112
1909 Eriksholm, Anders J. Jernløsegaard : En nedlagt Herregaard   139-141
1909 Eriksholm, Anders J. En gammel Herregaard [: Knabstrup] og Rids af Livet paa Gaarden for omkr. hundrede Aar siden   maj-33
1910 Eriksholm, Anders J. Holbæk Byes Grundtakst 1682   77-91
1911 Eriksholm, Anders J. Holbæk gamle Stadsret   42-49
1912 Eriksholm, Anders J. Den gamle Kaptajn [: Fr. von Buchwald til Anneberg]   108-116
1940 Eriksholm, Anders J. Doktor Otto Sperling : Hans Bosættelse i Sdr. Jernløse og Rids af hans Levned   87-112
1971-72 Eskildsen, Lise Holbæk Amts bronzealderlurer   107-122
2003 Esmark, Kim Fromhed og ære - Hvideklanens gaver til Sorø Kloster i 11- og 1200-tallet   108-126
1973 Estrup, Iakob O. Bruun Jørgensen 50 år   07-aug
1974 Estrup, Iakob Amtsborgmester J. H. Monrad in memoriam †   141
1976 Estrup, Iakob K. G. Kaaber 65 år   06-aug
1934 Fang, Fanny Handelsmand og Slagter (1) [: Rasmus Frederiksen, Roskilde]   maj-88
1935 Fang, Fanny Handelsmand og Slagter (2)   maj-93
1947 Fang, Fanny Barndomsminder fra Orø : Af Christian Poulsens Erindringer fra aarene før ca. 1875   51-73
1952 Fang, Fanny Af Familien Borchs Saga   37-55
1943 Feilberg, H. F. Peter Jensen Feilberg og Jens Pedersen Feilberg: Privilegerede farvere i Kalundborg   92-116
1915 Fenger, F. Forvaltergaarden i Kvarmløse   45-69
2003 Fischer, Anders Tissø og Åmoserne som trafikforbindelse og kultsted i stenalderen   27-44
2003 Fischer, Anders En megaøkse fra Tissøs mudderbund   45-49
2005-06 Fischer, Anders & Anne Birgitte Gotfredsen Da landbruget kom til Nordvestsjælland - Tidlig tamkvæg i Åmosen   35-54
2008 Fischer, Anders & Lisbeth Pedersen Jagt og falskneri ved Åmosen   69-76
2002 Floris, Lene Bygmesterskolen ved Holbæk   28-36
1951 Foss, Gunnar Af en gammel Kunstners Erindringer : maleren Harald Foss’ Studieophold paa Refsnæs og Asnæs og Bramsnæs   22-32
2009 Franck, Josefine Vikingerne ved Kalundborg Fjord   73-89
1981 Frandsen, N. H. Mordbrand, hjul og stejle [Anne Andersdatter og Malteskro, Ågerup sogn, 1824]   67-86
1974 Frandsen, Niels Hemming Til- og fraflytninger i Tølløse   129-135
1990 Frandsen, Niels Hemming Hørby og Udby Forbrugsforening 1874-79   35-44
1992 Frandsen, Niels Hemming Et par bissekræmmere [   27-32
1992 Frandsen, Niels Hemming Gudmindrup Brugsforening - de første år   33-46
1974 Frederiksen, Milla Den grundtvigske bevægelse [Tølløse]   123-128
1991 Fredslund, Tage Tølløsegård set med grev Schulin-Zeuthens kamera   51-66
1977 Frydendahl, Ellen Udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1976   94-97
1981 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1979-1980   99-104
1982 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1981   69-74
1983 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk amt 1982   78-83
1984 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1983   62-71
1985 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1984   62-70
1986 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1985   67-74
1987 Frydendahl, Ellen Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1986   85-94
1988 Frøkjær-Jensen, Ida Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt 1987   71-82
1989 Frøkjær-Jensen, Ida Et udvalg af litteratur om Holbæk Amt   71-80
2005-06 Furdal, Kim Et lokalhistorisk Manifest - Aarbog for dansk kulturhistorie 1891-1900   sep-34
1956 Fussing, Hans H. Et mord og dets problemer 1648   41-55
1946 Fyhn, Hans Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (2)   147-180
1945 Fyhn, J. J. (ved Hans Fyhn) Kirkerne i Nørre Jernløse og Kvandløse (1) : En Kirkebeskrivelse fra 1862 af J. J. Fyhn   85-120
1928 Galster, Georg Møntfund i Holbæk Amt   52-65
1976 Galster, Georg Valdemarus Primus   89-108
1981 Ganshorn, Jørgen Aunsøgård og Aunsø Kirke : Bygningshistorie og sammenhæng   47-66
1983 Ganshorn, Jørgen Bygningsregistrering i Kalundborg   34-38
1951 Garboe, Axel Grevinge Kirke - og det første medicinsk-naturhistoriske Museum i Danmark   50-59
1987 Gebauer, Anne Birgitte Langdyssen i Asnæs Forskov   sep-24
2007 Gebauer, Anne Birgitte & T. Douglas Price Ertebølle-pladsen Smakkerup Huse   sep-28
2004 Gelting, Hanne & Peter Blumensaadt Orø-Holbækfærgefarten gennem 150 år   71-86
1991 Germann, Marianne Branden på Skellebjerg skole 1791   33-50
1923 Gertsen, N. P. Mordbranden ved Tornved Skov den 5. Marts 1809   53-62
1908 Gjevnøe, H. P. H. En gammel Præstekone fra Grevinge   28-47
1916 Gjevnøe, H. P. H. En Grevinge-Præst : Provst Thomas Rasmussen   37-73
1943 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (1)   135-167
1944 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (2)   133-188
1945 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (3)   48-84
1946 Gommesen, Anders, Bertel Madsen & Bent Rasmussen Den aandelige Vækkelse paa Samsø i det 19. Aarhundrede (4)   62-99
1912 Graves, Karoline Almuesliv i Hoveriets Tid : Lidt om Klæder, Kost, Gilder og Overtro i ældre Tider   117-142
1919 Graves, Karoline Om ”Kongens Møller” og Omegn i gamle Dage   115-156
1921 Graves, Karoline Ved Halleby Aa    
1908 Gravlund, Thorkild Rids af Reersøs Historie   48-75
1957 Green-Larsen, Børge Asminderup jagtgård [: ved Nørre Asmindrup]   20-23
1924 Grüner-Nielsen, H. & Albert Thomsen Bøger (anmeldelser)   189-194
1953 Gyde-Pedersen, Mette & Birgit Ried Bibliografi over Albert Thomsens Skrifter 1904-1952   nov-32
1950 Gørges, G. Professor Jens Henrik Larsens Selvbiografier   53-62
1952 Hansen, Alfred Lidt om Holbæk Skolevæsen 1888   29-36
1947 Hansen, Anton Fra Fagforeningsbevægelsens første Tid i Holbæk   74-83
1949 Hansen, Anton Fattiggården i Holbæk   64-74
1944 Hansen, Georg Den gamle Bredetved Skole : Fra den første Skolelovs Dage   32-79
1949 Hansen, Georg En Lærereksamen i Egebjerg 1758   58-63
1907 Hansen, H. J. Historisk Samfund for Holbæk Amt   05-dec
1910 Hansen, H. J. Dansk historisk Fællesforening   133-138
1932 Hansen, Hans Laur. Fra de fattige Aar efter Englænderkrigen   171-173
1978 Hansen, Iger Stig Kalundborg 1645   jul-86
1937 Hansen, Jakob M. Om Nordby Kirkes Beliggenhed og Sognets forsvundne Byer   101-118
1913 Hansen, Povl Lidt om vore skove i ældre tid   116-119
1913 Hansen, Povl Den gamle Landsby   120-128
1922 Hansen, Povl Lidt fra Vallekilde   148-154
1925 Hansen, Povl Fårevejle Kirke og Jarlen af Bothwell   145-164
1927 Hansen, Povl Fra Nordvest-Sjælland   93-105
1929 Hansen, Povl Frugthaven ved Vallekilde Højskole   40-47
1930 Hansen, Povl Lammefjorden : Den Inddæmning og Tørlægning, Opdyrkning og Bebyggelse   113-204
1932 Hansen, Povl Hvordan Tinghøj og ”Barnet” blev reddet   159-170
1974 Hansen, Ulla Lund Kvarmløse-graven   13-24
1976 Hansen, Ulla Lund En af de ypperste - en rig romertidsgrav fra Bennebo Mark   63-76
2002 Hartmann, Niels Kaldred - en landsby lagt i grus   54-59
1981 Hauschild, Kirsten & Lars Jørgensen En ældre romersk jernalders gravplads i Asnæs, Odsherred   21-32
2007 Hedegaard, Ken Ravn & Lise Holm Brynshøj i Højby - en gravplads fra 8. til 10. århundrede   29-56
1953 Henningsen, Henning Kirkeskibe i Holbæk Amt   33-49
1934 Hermansen, Victor Træk af Kalundborgs Historie i Middelalderen   119-136
1989 Hinsch, Connie En profil gennem Kalundborgs højmiddelalder   jul-16
1991 Hinsch, Connie Borgerne fra Frandz Kelsmeds kæmnerregnskab, Kalundborg 1554-55   jul-32
1927 Hjelholt, Holger En Leverance til det Offentlige i Aaret 1788   84-92
1931 Hjelholt, Holger Kalundborg bys grundtakst 1791 : En strid mellem grundejere og næringsdrivende   101-112
2008 Holdt, Ulla Hverdag på Bodal mose 1940-1945   149-164
1991 Holm, Johannes Da der var sogneråd til - erindringer fra Højby sogneråd   67-83
1943 Holm, P. K. Træk af Lerchenfeldts Historie   67-91
1970 Hornshøj-Møller, Stig Korbuemalerierne i Gørlev : Et tolkningsforsøg   maj-13
1984 Høgsbro, Kirsten-Elizabeth Brobygning omkring Holbæk : Mindesmærker opført af mindesmærker   jul-25
1985 Høgsbro, Kirsten-Elizabeth Vildtbanepæle i Ods herred   40-55
1909 Høirup, Joh. Det gamle Bomhus [: i Holbæk]   131-138
1934 Højberg, Kr. J. Det 11. danske Hjemstavnsstævne i Kalundborg og Omegn   209-211
1970 Højberg, Kr. J. Lerchenborg   27-64
1995 Høyrup, Lise »»Dumme klodsede Kvinder« kunne udføre det skønneste haandarbejde« : Om Andrea E. Sørensen - en folkemindesamler på Holbækkanten   40-52
2000 Høyrup, Lise “I de voksnes hænder” : En udstilling om børns vilkår de sidste 200 år udarbejdet af lokalarkiver i Vestsjællands Amt   57-68
2007 Høyrup, Lise Med barkede barnehænder - Børnearbejde i Viskinge i 1920’erne   95-100
1947 Ishøjer, Niels H. Et Overfald paa Landevejen   131-132
1997 Iversen, Ella Breinholt Kommunalreformen i Merløse-Tuse herreder anno 1970   94-110
1947 Jacobsen, Fritz Olden   132-
1951 Jacobsen, Fritz Fra Udskiftningstiden   89-90
1982 Jacobsen, Jan Steen Minder fra et søslag [ved Sjællands Odde]   50-68
1996 Jacobsen, Jan Steen Kystkultur : En undersøgelse af fiskeriet ved Sj. Odde og Isefjorden   48-63
2001 Jacobsen, Jan Steen Et søfarende folk og et kystmiljø i Sejerøbugten : om kulturmiljø og maritime bevaringsinteresser på Sejerø i Nordvestsjælland   67-88
2009 Jacobsen, Jan Steen ”Fiskebaaden Flid” af Gundestrup – i dialog med historien   103-121
2009 Jacobsen, Jan Steen Livet på Gniben og Sjællands Odde – optegnelser fra Fisker Peter Vilhelm Madsen   123-149
1938 Jacobsen, Kaj Eusebius (dansk overs.) Horace Marryats Rejse gennem Holbæk Amt 1858-60   175-197
2004 Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig Kirkerne på Tuse Næs - Variationer i middelalderens kirkebyggeri   123-154
2009 Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig & Peder Dam Nordvestsjællands kystbebyggelse fra vikingetid til ca. 1700   nov-45
1964 Janssen, Inuk Luplau Pastor Julius Theodor Borup 1814-1904 [Skamstrup]   22-36
1909 Jensen, Chr. Axel Fra Holbæk gamle Kirke   104-116
1910 Jensen, Chr. Axel Lorents Jørgensen, Billedsnider   maj-20
1912 Jensen, Chr. Axel Fra Holbæk gamle Kirke og Kloster   97-107
1913 Jensen, Chr. Axel Holbæk Sortebrødrekloster : Nationalmuseets Undersøgelse af Klosterbygningerne   maj-19
1951 Jensen, F. Elle Minder fra Ubby Præstegaard : Af Proprietær Vilh. Bruhns Erindringer   maj-21
1954 Jensen, F. Elle Kirkelige Forhold paa Samsø i ældre Tid   56-72
1960 Jensen, F. Elle Frivillige Menighedsraad i Holbæk Amt   61-73
1923 Jensen, Hans Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (1)   jan-17
1924 Jensen, Hans Bidrag til Holbæk Amts Historie i det 19. Aarhundrede (2)   maj-45
1916 Jensen, Henning Fra den gamle Soderup Præstegaard   maj-36
1919 Jensen, Henning Nogle Erindringer fra den storpolitiske Kamptid : Fem Aar i Stenmagle Præstegaard   maj-59
1920 Jensen, Henning Fra de gamle Kirkebøger   37-51
1937 Jensen, Henrik Svinninge Vejle : En Oversigt over Udtørringsarbejdets Historie   21-48
1914 Jensen, J. P., H. P. Gjevnøe & P. H. Petersen Erindringer fra Krigen 1864   39-75
1909 Jensen, Jens Peter Om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848   56-103
1911 Jensen, Jens Peter Mere om den gudelige Forsamlingsbevægelse paa Tissøegnen 1830-1848   106-133
1912 Jensen, Jens Peter Fra Bøndernes første Kampaar i Holbæk Amt (1835-1847)   52-89
1913 Jensen, Jens Peter Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (1)   30-82
1914 Jensen, Jens Peter Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:I)   149-195
1915 Jensen, Jens Peter Kundby Bønder i Bondebevægelsens første Kampaar (2:II)   70-108
1924 Jensen, Jens Peter Ruds Vedby Kredsens Historie (1848-1918)   66-127
1925 Jensen, Jens Peter De første store Folkefester i Holbæk Amt (på Vejrhøj og på Ulkestrup Mark)   maj-23
1927 Jensen, Jens Peter Tscherning og Svinningekredsen 1849-1866   maj-83
1928 Jensen, Jens Peter Tschernings sidste Breve til Jens Gregersen (Fra Efteraaret 1866 til Sommeren 1874) : Et Bidrag til Svinningekredsens Historie   18-51
1929 Jensen, Jens Peter Anders Jørgensen, Høng Højskole, som Havemand   48-50
1930 Jensen, Jens Peter Svinningekredsens Historie 1866-1918 (1)   205-231
1932 Jensen, Jens Peter Svinningekredsens Historie 1866-1918 (2)   94-120
1933 Jensen, Jens Peter Af Jakob Hansens ”Erindringer”   maj-73
1935 Jensen, Jens Peter Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918   150-194
1936 Jensen, Jens Peter Vestsjællænderen Esben Poulsen, Vinde Helsinge (1835-1913) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel   105-124
1936 Jensen, Jens Peter Lars Andersen, Høve (21. Maj 1873- 6. November 1935)   212-213
1936 Jensen, Jens Peter Løve Herreds gamle Tingsted   217-222
1937 Jensen, Jens Peter Vestsjællænderen Husmand Niels Jensen, Gørlev Mark (1836-1929) : I Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel   76-100
1937 Jensen, Jens Peter Odsherreds-Kredsens Historie 1848-1918 (2)   140-191
1938 Jensen, Jens Peter Fra Bondefrigørelsens første Aartier i Holbæk Amt : I Anledning af 150-Mindeaaret for Stavnsbaandets Løsning   maj-56
1939 Jensen, Jens Peter Forstander Jens Nylev †   187-191
1939 Jensen, Jens Peter Bøger   192-195
1940 Jensen, Jens Peter Fra den gudelige Forsamlingsbevægelse i Holbæk Amt   163-183
1945 Jensen, Jens Peter Den første Folkehøjskoles Begyndelse i Holbæk Amt   121-137
1976 Jensen, Jørgen Steen Mønter fra kirkegulvene i det gamle Holbæk amt   115-130
1998-99 Jensen, Jørgen Steen Trekronermønten og skattefundet fra Algade, Nykøbing Sjælland : en reaktion på mordet på Erik Glipping?   73-76
2004 Jensen, Karin Eklund Herman Sandby - cellist i Amerika og komponist i Rørvig   21-33
1934 Jensen, Niels Fra Diligencens sidste Dage   162-187
1941 Jensen, Niels Kongens Møller (1) : En gammel Møllerdrengs Erindringer fra Øresø Mølle   106-178
1942 Jensen, Niels Kongens Møller (2) : Stridsmølle, Ranglemølle, Tyskemølle og Grydemølle   85-129
1944 Jensen, Niels Kildemarkedet i Hjembæk   80-93
1947 Jensen, Niels Paa Aftægt   107-113
1951 Jensen, Niels En Tvillinggaard i Hellestrup   60-65
1947 Jensen, Sophus De sidste Grundtvigers Gravplade paa Nykøbing Kirkegaard   128-130
1954 Jensen, Sophus Rids af Nykøbing skolevæsens historie   117-133
1955 Jensen, Sophus Da det gamle Nykøbing brændte   78-87
1957 Jensen, Sophus Nykøbings stadsmusikanter og Odsherreds gamle spillemænd - samt datidens danse og dansestuer   81-93
1963 Jensen, Sophus Tre jydske brødres vidunderlige redning : Ombord på linieskibet ”Prins Christian Frederik” i kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808   102-110
1964 Jensen, Sophus De gamle veteraner har været nogle hårde halse [fra de slesvigske krige]   06-okt
1965 Jensen, Sophus Da Nykøbing borgervæbning marcherede til Sjællands Odde   09-nov
1973 Jeppesen, Else-Marie Om ”at have dag” på Sejerø   123-130
1950 Jessen, Johs. C. Fra de første Landsbyskolers Tid : Skoler og Skoleholdere i Helsinge og Drøsselbjerg Sogne 1739-1814   dec-52
1954 Jessen, Johs. C. Kalundborg skolevæsens historie indtil 1850   maj-39
1963 Johannsen, Willy Et gravfund i Højby Kirke   53-66
1957 Johansen, Axel Slægten Winstrup 1804-1880   16-19
1998-99 Johansen, Marianne Hviderne i Nordvestsjælland   sep-34
2003 Jørgensen, Lars & al. Stormænd, købmænd og håndværkere ved Tissø i det 6.-11. årh   50-65
1977 Jørgensen, Marie-Louise Ugerløse Kirke   21-52
1971-72 Jørgensen, Mogens Schou Nye helleristningsfund i Holbæk amt   55-86
1973 Jørgensen, Mogens Schou En yngre bronzealders celt fra Hesselø   29-36
1976 Jørgensen, Mogens Schou En herregårdssamling : Oldsagssamlingen på Lerchenborg   33-42
1958 Jørgensen, Ove Bruun Undløse kirke og dens restaurering 1955-57   24-49
1964 Jørgensen, Ove Bruun Lokalhistorikeren Sophus Jensen, Nykøbing †   5
1966:01:00 Jørgensen, Ove Bruun Jakob Madsen in memoriam †   05-jun
1974 Jørgensen, Ove Bruun Tølløse navnets historie   09-dec
1976 Jørgensen, Ove Bruun Et møntfund på tårnloftet i Undløse kirke   131-134
1977 Jørgensen, Ove Bruun, Svend Jørgensen, Knud Rosenlund & Birgitte Bruun Jørgensen Udgravning i Søndersted Kirke   53-93
2007 Kalsbøll, Peter Odder i Åmosebassinet gennem mere end 10.000 år   115-122
2005-06 Kaul, Flemming Billeder fra en svunden tid - Glimt fra bronzealderen i Nordvestsjælland   55-98
1985 Kempfner-Jørgensen, Lars & David Liversage Mere om Sejerøs forhistorie : En stenalderboplads, et kulthus og et flintværksted   jul-27
1911 Kjær, Hans De forhistoriske Mindesmærker og Fund især fra Stenalderen i Uby Sogn, Arts Herred   maj-41
1913 Kjær, Hans Om Stenstrup Troldestuer og andre Mindesmærker i Højby Sogn   83-108
1919 Kjær, Hans Naar kom Mennesket til Danmark?   60-92
1974 Klejs, Johan Sognekirke og kirkesogn [Tølløse]   25-34
1911 Knudsen, G. Om Præstegaarden i Nykøbing   134-144
1937 Knudsen, G. Nykøbing Bys Markjorder : Markvedtægterne 1704 og 1731   49-75
1943 Knudsen, Hans Smeden og Herremanden : eller Landboreformerne paa Agersvold Gods   128-134
1931 Knudsen. G. Om Sandflugten i Rørvig Sogn   67-76
1990 Koch, Hanne Dahlerup Jakobspilgrimme fra Holbæk   nov-26
1998-99 Koch, Hanne Dahlerup Livet i Holbæk i middelalderen   77-92
1952 Kolbye, V. Afskrift af et Brev fra Herredsfoged Ad. Meinert, Holbæk, af 18. Oktober 1879 til Justitsraad Kolbye, Stenhus   88-89
1909 Kornerup, Th. Postvæsenets Udvikling i Holbæk Amt   117-130
1986 Korsgaard, Peter Byggeri og konjunkturer i Holbæk 1800-1850 - belyst gennem en undersøgelse af Ahlgades nordside   24-57
1987 Korsgaard, Peter Mellem trevangsbrug og udskiftet enkeltlod [Merløse og Tuse herreder]   25-49
1987 Korsgaard, Peter Andelsmejerier i Holbæk Amt - en billedserie   71-84
1990 Korsgaard, Peter Holbæk Kjøbstads Forening til Fremme af Arbejdernes Alderdomsunderstøttelse   45-51
1995 Korsgaard, Peter Et par forsvundne landsbyer ved Holbæk [Springstrup og Sorte Torup]   53-76
2001 Korsgaard, Peter Godset som kulturmiljø   89-99
2002 Korsgaard, Peter En bølge trækker sig tilbage… - afviklingen af tre andelsmejerier syd for Holbæk   37-53
2008 Korsgaard, Peter Åmoserne set fra oven   87-102
1922 Kristensen, Marius P. K. Thorsen   142-147
1996 Krogh, Sigurd Kalundborg Biblioteksforening 1920-1973   41-47
1990 Kryger, Caroline Minder fra det gamle konditori [i Holbæk]   52-70
1971-72 Kaaber, K. G. Kammerherre I. Estrup 75 år   06-aug
1957 Kaarsted, Tage Tøffel-”tyven” : En 100 år gammel justitssag fra Løve Herred   maj-15
1961 Kaarsted, Tage En skiftesag   96-101
1983 Lampe, Jens Tidsmåling, ure og urmagere i Holbæk amt   39-68
1929 Larsen, Chr. Hvad Ole ”Kedelfører” fortalte   57-62
1995 Larsen, Christian Fattigforsorg for 200 år siden : Undersøgelse af det offentlige fattigvæsen i Egebjerg sogn 1780-1800   13-39
1996 Larsen, Christian Fattiggårdbevægelsen i Holbæk Amt - belyst ved Højby sogns fattiggård i Nygård 1878-1912   15-40
1997 Larsen, Christian Med biskopperne på visitats : Biskopperne Peder Herslebs og Ludvig Harboes indberetninger om visitats i Merløse og Tuse herreder 1741-1751   29-50
1988 Larsen, Dorte Læseforeningen i Sonnerup   39-52
1990 Larsen, Ejnar Knabstrup og Vented vandmøller   27-34
2007 Larsen, Finn & Peter Korsgaard Tre højmoser i Undløse og Søndersted sogne   101-114
1936 Larsen, Henrik Kalundborg By og Omegn i Fortiden   125-158
1937 Larsen, Henrik Ejendomsforholdene i Merløse Herred i Fortiden   maj-20
1939 Larsen, Henrik Fra Løve Herreds Fortid   49-64
1942 Larsen, Henrik Opdyrkningen og Bebyggelsen i Arts og Skippinge Herreder i Fortiden   130-146
1914 Larsen, Henry Skamstrup Kirke   109-148
1952 Larsen, Vilh. Z. Trofast venskab mellem husmand og gårdmand   73-77
1978 Leffers, Gerda Thastum Marknavnene på Reersø (1683/1807)   87-108
1958 Lidøe, Jens Torbensen (ved Erik Dal) Ondløse Kirchis Beskrivelse [: Undløse]   maj-14
1976 Lindahl, Fritze Et tro hjerte er en krone i verden : Skeer fra Christian IV’s tid   135-150
1912 Lindbæk, Johs. En Bonde fra Frederik VI’s Tid   maj-27
1952 Lindhardt, P. G. Et bidrag til Indre Missions ældste historie   maj-28
1973 Liversage, David Sejerøs forhistorie   85-122
1924 Lorenzen, Vilhelm Hvor laa det ældste Kallundborg Slot?   53-65
1936 Lund, Dan Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (1) : Hvad er Kirkekøb?   207-211
1937 Lund, Dan Lidt om Kalundborg nedlagte Latinskole (2)   119-139
1939 Lund, Dan Klokkestøberen Nicolaj Jørgensen i Kalundborg   176-177
1910 Lund, Ole Af Livet i den gamle Købmandsgaard (1)   39-76
1911 Lund, Ole Af Livet i den gamle Købmandsgaard (2)   50-105
1929 Lund, Ole En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (1)   69-105
1930 Lund, Ole En 18 Maaneders Rejse med Sejlskib for 70 Aar siden (2)   1-112
1965 Lundgaard, Niels Eskild Nylev in memoriam †   05-jun
1949 Lundøe, J. P. Ved Tissøens Bredder : Fuglede Sognekald og Sogneforhold   maj-57
1958 Lunn, C. D. O. En Herregaardshistorie : Knabstrup, Sdr. Jernløse Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt   50-95
1961 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (1)   maj-83
1962 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (2)   maj-41
1963 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (3)   67-101
1964 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (4)   37-74
1965 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (5)   73-116
1967 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (7)   75-120
1966:01:00 Lunn, C. D. O. Knabstrup og dets Ejere (6)   jul-60
1943 Lunn, F. Malerslægten Skovgaard og dens Forbindelse med Knabstrup   maj-24
1932 Lunn, Sven En Vise fra 1848   177
1922 Lunn, Villars Kvæghold paa Knabstrup for 100 Aar siden   155-168
1945 Madsen, Hans C. Tudestenen i Eskilstrup [: Eskilstrup, Vig sogn]   187-188
1946 Madsen, Holger Marie Villads : En Almuekvinde, som var en Digternatur   100-114
1949 Madsen, Holger Marie Villads : Lille Efterslet   105
1962 Madsen, Jacob Maren Jensdatter [af Gislinge og Sandby]   60-61
1959 Madsen, Jakob Møller Carl Hansen, Marke   61-65
1968 Maltesen, Asbjørn Fornemmelig angående Sejrø og Grundtvigs slægt dersteds   28-38
1927 Marquard, E. Nogle Aktstykker vedrørende Kalundborg By i ældre Tid   106-135
1935 Mathiassen, M. J. Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen   94-135
1944 Mathiassen, Therkel Aamose-Omraadet i Stenalderen   maj-31
1946 Mathiassen, Therkel Holbæk Amts Herregaarde gennem de sidste halvthundrede Aar   139-146
1948 Mathiassen, Therkel To Bronzealderhøje i Holbæk Amt   44-53
1930 Matthiesen, Hugo En middelalderlig Kapeltomt i Holbæk [ved Roskildevej]   232-236
1914 Matthiessen, Hugo En middelalderlig Kirketomt i Holbæk   maj-38
1915 Matthiessen, Hugo Gamle gader og Gaarde i Holbæk   109-136
1920 Matthiessen, Hugo Vor Frue Kirke i Holbæk : Et Tillæg til ”En middelalderlig Kirketomt i Holbæk” i Aarbogen for 1914   122-125
1927 Matthiessen, Hugo ”Folen” paa Kalundborg Slot : En Redegørelse for den af Nationalmuseets 2. Afdeling i Foraaret 1926 foretagne Undersøgelse   182-200
1957 Mikkelsen, Christian Lidt om Grundtvigs mødrene slægt   36-62
1959 Mikkelsen, Christian Mads Bødker og ridefogeden   106-117
1962 Mikkelsen, Christian En statsspekulation med alvorlige følger for mange bønder   42-59
1965 Mikkelsen, Christian Udskiftningen af krongodset i Odsherred   25-44
1968 Mikkelsen, Christian Fra grøftegraver til landmand på Lammefjorden   jul-27
1997 Mikkelsen, Jørgen Snedkerens kunder : Håndværk og handel i Holbæk og omegn, belyst gennem to regnskabsbøger fra 1700-tallet   51-78
1978 Mogensen, Margit Omkring Asnæs Brugsforening : En analyse af forhandlingsprotokollerne 1869-1935   109-127
2008 Mohr, Jens Christian Fra udørk til pløjeland - reguleringer af Åmose Å fra 1700-tallet til 1960’erne   165-180
1932 Mortensen, Kirstine Et Livsløb i trange Kaar : Fortalt af Gamle Ane og nedskrevet af hendes Datterdatter   54-78
1977 Munksgaard, Elisabeth En guldhalsring fra Nordvestsjælland [Tissø]   jul-20
1910 Müller, Sophus Solbilledet fra Trundholm   21-38
1959 Müllertz, Mogens Hvideslægten   148-164
1954 Myrhøj, Anna En Episode fra Krigen med England 1807-14   145-149
1962 Myrhøj, Anna Jomfru Rabens Gaard [Kalundborg]   62-66
1965 Myrhøj, Anna Gammel Gaard i Adelgade [Kalundborg]   dec-24
1952 Møller, C. E. Kirketyverierne paa Samsø 1851   78-87
1914 Møller, J. S. Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (1)   76-108
1915 Møller, J. S. Boligskik i Kalundborgegnen i ældre Tid (2)   maj-44
1919 Møller, J. S. Dr. phil. Folmer Dyrlund (1826-1917) : En Biografi   93-103
1919 Møller, J. S. Smaa Meddelelser fra Kalundborg og Omegns Museum   104-114
1920 Møller, J. S. Meddelelser fra Kalundborg Omegns Museum   52-77
1924 Møller, J. S. Kalundborg Kirke   128-145
1932 Møller, J. S. Karoline Graves   181-185
1933 Møller, J. S. Købmand Ole Lund   112-122
1939 Møller, J. S. Lærer Mathias S. Mathiassen †   178-184
1940 Møller, J. S. Vor Frue Kirke i Kalundborg   134-162
1941 Møller, J. S. Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (1)   37-105
1941 Møller, J. S. Vor Hjemstavn   maj-20
1942 Møller, J. S. Lindegaarden i Kalundborg : Dens Historie og dens Ejere (2)   maj-84
1943 Møller, J. S. Om Maalen og Signen   61-66
1946 Møller, J. S. Historisk Samfund ved en Milepæl   189-191
1947 Møller, Valdemar Tingbogen fortæller : Kulturhistoriske Smaatræk fra Holbækegnen i 1600’erne   maj-33
1949 Møller, Valdemar Da Kirkeklokken kom tilbage til Sejerø   98-100
1936 Nedergaard, P. C. Mullerupfundet   223-227
1925 Nedergaard, Paul Af Gierslev Sogns Historie : Præsten Joachim Friderick Phister og Udskiftningen i Gierslev 1783-94   113-144
1957 Nielsen, A. Strange Trille påskeæg i Ordrup skov   94-96
1992 Nielsen, Hanne Rimmen Kvindevalgretsforeningen for Kalundborg og Omegn 1907-15   59-88
1992 Nielsen, Ib En radikal pioner og hans tid [Hans Peder Nielsen, St. Merløse]   47-58
1974 Nielsen, J. Chr. Handel, håndværk og industri [Tølløse]   59-66
1974 Nielsen, N. P. Tølløse stationsby 1874-1940   41-58
1959 Nielsen, Poul Den gudelige vækkelse i Holbæk amt   maj-60
1945 Nielsen, Rasmus Sejerø Kirkebøger   27-41
1947 Nielsen, Rasmus Pastor Winsløw og Sejerøboerne   34-50
1948 Nielsen, Rasmus Kalundborg-Samsøkredsen under Junigrundloven (1848-66)   maj-43
1949 Nielsen, Rasmus Tinghuse i Odsherred   100-102
1949 Nielsen, Rasmus Kro i Havnsø Mølle 1814   103-104
1951 Nielsen, Rasmus Havnsø Kro 1801-1951   66-80
1955 Nielsen, Rasmus Fra stavnsbåndstiden i Nordvestsjælland   43-68
1946 Nielsen, Salomon Gaardejer Niels Nielsen, Ørslev : I Hundredaaret for hans Fødsel   115-138
1969 Nielsen, Th. En erindringsbog fra Føllenslev-Særslev : Murermester Peder Gretham Dandanell 1819-1912   14-42
2003 Noe-Nygaard, Nanne & Mikkel Ulfeldt Hede Tissø, Lille Åmose og Store Åmoses dræningssystem gennem 18.000 år   127-152
1907 Nutzhorn, H. Fæstebonden Peder Smed i Bukkerup   62-107
1956 Nylev, Eskild Historisk Samfund for Holbæk amt 50 år   05-jul
1907 Nylev, Jens Svenskerne paa Kalundborgegnen 1658-1660   13-31
1909 Nylev, Jens Minder fra Reersø   45-55
1922 Nylev, Jens H. J. Hansen   132-141
1931 Nylev, Jens Historisk Samfund   05-okt
1935 Nylev, Jens Højskoleforstander Povl Hansen †   212-216
1938 Nylev, Jens Fra Ubby Sogn   57-85
1922 Nørlund, Poul Højby Kirkes Kalkmalerier   169-175
1922 Nørlund, Poul Hørve Kirkes Kalkmalerier   176-178
1923 Nørlund, Poul Sæby Kirkes Kalkmalerier   63-68
1923 Nørlund, Poul Bregninge Kirkes Kalkmalerier   69-74
1925 Nørlund, Poul Tudse Kirkes Kalkmalerier   98-107
1925 Nørlund, Poul Asminderup Kirkes Kalkmalerier   108-112
1940 Nørregaard, Kirsten Fæstere og fæsteforhold under Tersløsegaard 1686-1788   113-133
1932 Olrik, H. G. Ludvig Holbergs sidste Skovrejse   42-53
2007 Olsen, Børge Geert Vokset op med Historisk Samfund - fortællingernes fascination   123-128
1922 Olsen, Christian Fra mine Forældres Hjem og Hjemegn : Slægtsminder og Folkeminder (1)   3-131
1923 Olsen, Christian Fra mit Hjem og min Hjemegn, Slægtsminder og Folkeminder (2)   133-244
1931 Olsen, Christian Gamle Ole Petersen fortæller : om Sæd og Skik i gammel Tid   77-93
1943 Olsen, Christian Sangeren Jens Larsen Nyrop   25-60
1949 Olsen, Christian Til Høstgilde for 60 Aar siden   75-79
1950 Olsen, Christian Høstgilde paa Algistrup og andre Folkeminder   90-102
1951 Olsen, Christian Høstgilde paa Hagestedgaard i 1890’erne   90-91
1952 Olsen, Christian Ole Jensens Optegnelser om hans Spillemandsvirksomhed   56-63
1959 Olsen, Christian Den kloge kone i Reerslev   80-83
1959 Olsen, Christian Kgl. Kapelmusikus Frederik Marke   84-96
1959 Olsen, Christian Maleren Jens Vige   97-105
1960 Olsen, Christian Kgl. Kapelmusikus Kristian Sandby   44-60
1961 Olsen, Christian Kgl. Kapelmusikus Chr. Petersen   84-95
1937 Olsen, Gunnar Af Tuses Historie   192-205
1942 Olsen, Gunnar Vandmøllen i Tuse : Af Tuses Historie III   147-170
1954 Olsen, Gunnar Bønderne i Holbæk amt for 200 år siden   99-104
1920 Olsen, K. En gammel Lejekontrakt   116-121
1989 Olsen, Karen B. En stationsby bliver til - Høng set gennem fotografens linse   57-70
2004 Olsen, Palle Bruun Råd-, Ting- og Arresthuset i Kalundborg   aug-20
1936 Olsen, Peter Fra en Torpby og en Torpegn [: Algestrup, Tølløse sogn]   159-182
1974 Olsen, Valdemar Indre Mission i Tølløse   113-122
1946 Olsen, Wolmer Bondecirkulæret af 8. November 1845 : Nogle Træk fra dets Udstedelse og dets Følger for Holbæk Amts Bønder   maj-37
1954 Olsen-Torpelund, Christian Kgl. Operasangerinde Margrethe Boeck-Lendrop   105-116
1971-72 Panduro, William Om bomærket på første side   123-124
1952 Pedersen, J. P. En mærkelig Præst i Føllenslev   89-90
2001 Pedersen, Lisbeth Som perler på en snor : kulturmiljøer fra Store Åmose til Storebælt   35-66
2003 Pedersen, Lisbeth Lunden ved Tissø - Hvidernes herresæde?   90-107
2004 Pedersen, Lisbeth Udlængsel og hjemve - en dansk tømrersvends erfaringer som indvandrer i USA i begyndelsen af 1900-tallet   44-62
2007 Pedersen, Lisbeth Vestborgen og Lindegården i Kalundborg - 100 med ildsjæle, mæcener og bevaring - hvad vil vi i fremtiden?   63-94
2008 Pedersen, Lisbeth Store Åmose - brændselslager, spisekammer og offermose   nov-42
2000 Pedersen, Lisbeth & Mads Findal Andreasen “Kurs mod det Punkt i Horisonten hvor Solen hver Aften gaar ned” : En udvandrerhistorie fra Sæby sogn i Vestsjælland   sep-26
2002 Pedersen, Lisbeth & Mads Findal Andreasen Vestsjællændere i den amerikanske borgerkrig - fra asken i ilden   sep-27
1998-99 Pedersen, Lisbeth & Niels Hartmann Klosteret i Kalundborg og kongelig opfindsomhed   35-50
2003 Pedersen, Lisbeth & Niels Poul Dreyer Tissø - offersø, vandreservoir og rekreativ ressource   sep-26
2001 Pedersen, Margit Baad Stationsbyer   100-108
1962 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1880 (1)   67-117
1963 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (2)   20-52
1964 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (3)   75-100
1965 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (4)   45-72
1966:01:00 Pedersen, Peder Træk fra udviklingen i Tømmerup sogn 1802-1180 (5)   64-98
1974 Pertl, Hans Christian Jernbanens anlæg   35-40
1956 Petersen, Erling Kundby sogns skolekrønike   96-148
1959 Petersen, Erling Provst Benzon i Kundby   66-79
1939 Petersen, Jørgen Gamle Marknavne fra Gislinge   170-175
1916 Petersen-Blidstrup, Ferd. Skolelærer N. B. Schow, Grevinge, og Landvæsensskolen paa Mønstergaarden Frenderupgaard i Odsherred 1839-49   74-112
1923 Petersen-Bønding Estherhøjstenen   75-87
1996 Philipsen, Vibeke Snyltere eller værdige trængende : Lov om alderdomsunderstøttelse i  Holbæk Amt - tilblivelse og administration   64-80
1976 Piø, Iørn Sagn om sandhedskilde [kongeløsesagn og Niels Bohr]   151-156
1983 Poulsen, Bjørn Adelsgårde i Odsherreds senmiddelalder   19-33
1935 Poulsen, Gunnar Stenlars   142-149
1932 Quistgaard, Erhard Et brudt Ægteskabsløfte (1) : Præsten i Nørre Jernløse contra Kammerjomfruen paa Frydendal   137-144
1932 Quistgaard, Erhard Nogle personalhistoriske Oplysninger om Præster og Degne i Tudse Herred i d. 16. og 17. Aarh.   174-176
1933 Quistgaard, Erhard Et brudt Ægteskabsløfte (2)   110-111
1937 Quistgaard, Erhard Klager fra Præsterne i Arts Herred over Kirkernes Brøstfældighed omkring Aar 1664   206-208
1939 Quistgaard, Erhard Præstekalenter i ældre Tid : Et Kulturbillede fra det 16. og Begyndelsen af det 17. Aarhundrede   77-86
1971-72 Ramskou, Thorkild Cirklerne ved Birkendegård   nov-18
1976 Ramskou, Thorkild Gravfund eller skattefund? [Lerchenborg]   77-88
1982 Rask, Sven Admiral Span og hans begravelse 1695 [Hørbygård]   27-40
1952 Rasmussen, Anna Medaillefest paa Røsnæs   90-91
1931 Rasmussen, Bent Af Kyholms Saga : Fra Krigstiden 1801-15 og Karantænetiden 1831-59   33-66
1933 Rasmussen, Bent Kirkegaarden på Kyholm   74-93
1934 Rasmussen, Bent Sognedegnen Simon Kokandsky : Af en gammel Sognedegns Historie   89-97
1935 Rasmussen, Bent Samsø Arrester og Arrestforvarere   195-204
1936 Rasmussen, Bent Samsø Arrester og Arrestforvarere (2)   82-104
1938 Rasmussen, Bent Mindeblade om Søren Rasmussen, Friskolelærer paa Røsnæs, f. 21. maj 1938   106-174
1939 Rasmussen, Bent Med Smakke, Isbaad og Dampskib . Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (1)   124-169
1940 Rasmussen, Bent Med Smakke, Isbaad og Dampskib : Efterretninger om Samsøs Postforbindelser fra 1682 til vore dage (2)   maj-86
1942 Rasmussen, Bent Kirkeklokkerne paa Samsø   171-174
1947 Rasmussen, Bent Af Nordby-Præsternes Optegnelser 1800-1850   84-96
1948 Rasmussen, Bent Christian Sørensen, Østerby, Samsø - en af Husmandsstandens første Pionerer   64-92
1949 Rasmussen, Bent Hønsepold - og ”at hønse”   80-84
1950 Rasmussen, Bent Apoteker og Apotekere paa Samsø   74-89
1951 Rasmussen, Bent Samsø borge   81-85
1953 Rasmussen, Bent Vilkårene for en samsk gårdfæster og husmand   116-123
1954 Rasmussen, Bent Skolevæsenet på Samsø   79-98
1955 Rasmussen, Bent Syssel - Amt- Birk   69-77
1955 Rasmussen, Bent Adolf Burchardi : født 1829 - død 1891   maj-19
1956 Rasmussen, Bent Skolevæsenet på Samsø (1)   56-95
1956 Rasmussen, Bent En gammel chirurgius på Samsø   157-158
1956 Rasmussen, Bent En bispevisitats   159-162
1956 Rasmussen, Bent Højskoleforstander Povl Hansen 1856-1934   08-nov
1957 Rasmussen, Bent Kristjan Pedersen 1857-1957 : gårdejer, folketingsmand, landbrugsminister   63-80
1958 Rasmussen, Bent Samsø Skolevæsen (2)   96-119
1959 Rasmussen, Bent Samsø skolevæsen (3)   125-147
1960 Rasmussen, Bent Skolevæsenet på Samsø (4)   105-125
1960 Rasmussen, Bent Samsø   maj-35
1961 Rasmussen, Bent Træk fra Samsø under Engelskkrigen   110-119
1963 Rasmussen, Bent Billedsnidere fra Samsø   maj-19
1966:01:00 Rasmussen, Bent Herregården Sannholm på Samsø   61-63
1988 Rasmussen, Holger Traditionsbundet fiskeri fra Reersø   sep-38
1929 Rasmussen, Karen Hos Væverkonen   63-68
1932 Rasmussen, Karen Et Husmandsbrug i 1870’erne   178-180
1935 Rasmussen, Karen Gammel Overtro   136-141
2000 Rasmussen, Knud Slaget ved Svold/Sejerø år 1000   69-78
1983 Rasmussen, Thorvald Om malerarbejde i forgangen tid   69-77
2009 Ravn, Hans Jeppe Kalundborg – En befæstning i vand og på land   91-101
1984 Ravn, Helle Der bor en bager [i Odsherred]   46-61
1973 Refstrup, Ole Træk fra Hesseløs historie   37-66
1998-99 Rensbro, Henriette Byggeskik i Odsherred i middelalder og renæssance   63-72
1971-72 Rieck, Flemming R. Bronzer fra Vognserup Enge   41-54
1993-94 Roesdahl, Harald Den Hempelske Glassamling på Anneberg   5-133
1908 Rosendal, H. Kampen ved Sjællands Odde den 22. Marts 1808   maj-27
1986 Rønne, Ida Barndomsminder om et gammelt hus og dets beboere [Udby]   58-66
1973 Rørbech, Ellen Litteratur om Hesselø, Nekselø og Sejerø   131-135
1926 Schmidt, August F. Hellige Kilder i Holbæk Amt   maj-34
1933 Schmidt, August F. Peder Christopher Stenersen og hans ”Ode paa Junkers Kilde”   94-104
1934 Schmidt, August F. Fra den gamle Landsby   188-208
1941 Schmidt, August F. Fra Samsøs gamle Landsbyer   21-36
1949 Schmidt, August F. Præsten Thomas Lyngbye, Hørby   94-97
1938 Schmidt, August F. Fra den gamle Landsby : Bylav og Gilder i Ods- og Skippinge Herreder   86-105
1981 Sellevold, Berit Menneskeskeletterne fra Asnæs-gravpladsen I. Køn, alder og arvelige træk   33-38
1943 Sestoft, Thorkil Om Bjørnefundet paa Røsnæs 1942   168-175
1946 Simonsen, Povl Stenalderbopladsen i Gislinge Lammefjord   38-61
1944 Skov, Sigvard St. Knudsgildets Bæger i Kallundborg   116-122
1973 Skaarup, Jørgen Hesseløs stenalderbosættelse   15-28
1908 Smidt, C.M.  Fra det gamle Kalundborg : Udgravninger, Restaurering, Erhvervelse af gamle Bygninger i 1907 og de nærmest foregaaende Aar   113-133
1920 Smith, Otto Bidrag til Holbæk skomagerlaugs historie   maj-36
1924 Smith, Otto Holbæk Skibsbro (1)   146-185
1925 Smith, Otto Holbæk Skibsbro (2)   24-97
1935 Smith, Otto Af en gammel Holbækejendoms Historie   205-211
1936 Smith, Otto Studier i Holbæks ældste grundplan   maj-13
2001 Sorenius, Peter Bygningsbevaring som nødvendigt supplement til bygningsfredning   109-120
1997 Steensberg, Axel J.L. Østergaard-Christensen som medarbejder i 1950-60’erne   sep-14
1922 Stenfeldt, Niels En Degnehistorie fra Vig   179-180
1923 Stenfeldt, Niels Nogle mærkelige Præster i Egebjerg   18-36
2003 Stoklund, Marie Runestenene i Gørlev Kirke   66-75
1938 Styrelsen Vore nye Vedtægter   202-205
1960 Søgaard-Larsen, E. Hollænderne paa Røsnæs   36-43
1943 Sørensen, Andrea E. En Daglejerkone fortæller [: Sofie Christiansen, St. Grandløse]   117-127
1945 Sørensen, Andrea E. Aftægtsfolk   138-143
1947 Sørensen, Andrea E. Uforbeholdne Soldaterminder fra 1864   97-106
1948 Sørensen, Andrea E. En Soldatervise fra 1848   54-63
1949 Sørensen, Andrea E. Da ”Christian den Ottende” sprang i Luften   102-103
1949 Sørensen, Andrea E. Da Kanonen paa Middelgrunden kunde skyde   104-105
1951 Sørensen, Andrea E. Fra Tveje Merløse Kirke   88-89
1936 Sørensen, J. Holbæk i gamle Dage   14-70
1954 Sørensen, Viggo (ved Olaf Andersen) Møllerliv omkring århundredskiftet   134-144
1927 Tholle, Johannes De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (1)   155-181
1929 Tholle, Johannes De gamle Landsbyhaver, især i Holbæk Amt (2)   maj-39
1932 Tholle, Johannes Lerchenborg Have   79-93
1953 Tholle, Johannes Flora og folketro især i Holbæk amt   81-115
1920 Thomsen, Albert Tre Indberetninger fra Magistraten i Holbæk om Tilstanden i Byen og Borgernes Kaar 1736-1744-1751   78-115
1924 Thomsen, Albert Borgmester N. E. Hansen   186-188
1925 Thomsen, Albert Bøger   170-172
1927 Thomsen, Albert Til Galge og Gren - En Tyverihistorie fra Holbæk 1661   136-154
1927 Thomsen, Albert Historisk Samfund 1926   220-223
1928 Thomsen, Albert Bøger   66-69
1931 Thomsen, Albert Bøndernes Fornavne for 200 Aar siden   116-117
1931 Thomsen, Albert Bøger   118-120
1931 Thomsen, Albert Historisk Samfunds Virksomhed i de første 25 Aar 1906-31 : En Oversigt   nov-32
1932 Thomsen, Albert Landsbyliv paa Hjembæk-Egnen i ældre Tid   121-136
1932 Thomsen, Albert Stamtavle, Anetavle og Slægtsbog : En kort Vejledning til de første personalhistoriske Undersøgelser   145-158
1933 Thomsen, Albert Fire Folkesagn fra Hjembæk   105-109
1933 Thomsen, Albert Bøger   123-124
1935 Thomsen, Albert Fortegnelse over Povl Hansens Artikler vedrørende historiske Forhold i Holbæk Amt   217-219
1935 Thomsen, Albert Bøger   220-221
1936 Thomsen, Albert Det ældste Billede af Holbæk : Byplanen i Resens Atlas   71-81
1936 Thomsen, Albert Bøger   228
1937 Thomsen, Albert Kredslæge J. S. Møller   209-210
1937 Thomsen, Albert Bøger   211-212
1938 Thomsen, Albert Bøger   198-201
1939 Thomsen, Albert Da Holbæk mistede sin Latinskole : Et 200-Aars Minde   65-76
1939 Thomsen, Albert Politifuldmægtig Dan Lund †   185-186
1940 Thomsen, Albert Bøger   184-185
1941 Thomsen, Albert Bøger   179-180
1941 Thomsen, Albert Historisk Samfund i 1940   181-183
1942 Thomsen, Albert Holbæk og den norske Skudehandel : En Episode fra Langtved 1640   175-177
1942 Thomsen, Albert Bøger   178
1943 Thomsen, Albert En middelalderlig Teglovn ved Holbæk   176-182
1944 Thomsen, Albert Holbæk - Kalundborg og Nykøbing 1798 : Amtsforvalter Withs Rejseindtryk   123-132
1944 Thomsen, Albert Litteraturoversigt   189-190
1945 Thomsen, Albert Pottemagere i Holbæk gennem 300 Aar   144-186
1945 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   191-192
1946 Thomsen, Albert Signe Wiggers Hansen †   192
1946 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   193-194
1947 Thomsen, Albert En Meddelelse om Røsnæs 1854   135-136
1947 Thomsen, Albert Frederik Lunn †   137-140
1947 Thomsen, Albert Litteratur   141-142
1948 Thomsen, Albert Jens Peter Jensen, Høng †   93-95
1949 Thomsen, Albert En Soldaterbog fra 1849 [: tilhørende Peter Larsen, Vinstrup]   85-93
1949 Thomsen, Albert En Skræddersvend presses til Rytter   106
1949 Thomsen, Albert Litteraturoversigt   107-108
1950 Thomsen, Albert Litteraturoversigt   103-104
1950 Thomsen, Albert Jens Schou Christensen Møller 1865-1950 †   05-nov
1951 Thomsen, Albert Til St. Boels Dags Marked i Nykøbing   94
1951 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   95
1952 Thomsen, Albert Litteratur-Oversigt   92-94
1982 Thomsen, Birger Vraget af Prins Christian Frederik ved Sjællands Odde   41-49
1971-72 Thrane, Henrik En bronzealderbygd omkring Jyderup Skov i Odsherred   19-40
1971-72 Thrane, Henrik En sten med friske skåltegn fra Holløse, Kvanløse sogn   87-96
1971-72 Thrane, Henrik En bortpløjet gravhøj fra ældre bronzealder på Damgård, Ny Hagested   97-106
1975 Thrane, Henrik Nyt fra et dunkelt afsnit af Odsherreds fortid   21-40
1983 Thrane, Henrik Lidt graveri i en af Sekshøjene i Højby sogn   jul-18
2001 Thaarup, Holger T. Fra storgodsdrift til fritidslandskab : et hjørne af Nordvestsjælland   21-34
1929 Tram, G. Et Blad af Ubby Præstegaards Saga   51-56
1930 Uldall, Kai Levende Billeder i Kulturhistoriens Tjeneste   237-239
2009 Ulriksen, Jens Vikingetidens kystpladser omkring Isefjorden   47-71
1970 Vangslev, Thorvald Omkring Vestsjællands Tingsted [Løve]   14-26
2004 Wickman, Niels Løvebjerggård - et fund af hesteudstyr fra yngre bronzealder   63-70
2008 Wickman, Niels Skeldal 2 - en boplads fra Maglemosekultur   61-68
1927 Winther, Torkild Barndomsminder fra Holbæk i Tredserne   201-219
1955 Wohlert, Inge Marknavne i Rørby Sogn   20-42
1979-80 Wolter, Birgitte Bruun Historisk Samfund for Holbæk Amt - et eksempel på dansk lokalhistorie i det 20. århundrede   sep-34
1976 Waagepetersen, Christian Kalundborgs Borgervæbning   167-182
1957 Østergaard, Jens Løvenborg slotshave og dens gartnere, J.G. Scherg og søn, gennem 65 år, 1756-1818   24-35
2008 Aaby, Bent & Nanna Noe-Nygaard St. Åmoses natur- og landskabsudvikling siden bronzealderens begyndelse   43-60
1907   En Begravelses-Anordning for Nykøbing 1683   108-111
1922   ”Fra Holbæk Amt” : Indholdsfortegnelse til de tidligere Aarbøger   186-188
1924   Stednavne-Indsamlingen   199
1929   Bøger   106-111
1930   Bøger   240-243
1932   Bøger   186-187
1934   Bøger   212-214
1934   Kmhr., Greve Aage Brockenhuus-Schack †   215
1936   Historisk Samfunds Skrifter : 30 aarbøger 1907-36   231-235
1943   Bøger   183-187
1945   Fortegnelse over fredede Bygninger i Holbæk Amt   189-190
1951   Krigergrave og Mindeplader fra Treaarskrigen   86-88
1952   Overlærer Albert Thomsen †   01-apr
1953   Mindre Meddelelser [: om skrin i Fårevejle Kirke og bykæp i Eskilstrup]   124-125
1954   Historisk Samfund i 1953   150
1964   Nogle minder fra krigen 1864   nov-21
1965   Af breve om rettelser til årbogen   117-118
1967   Redaktør Bent Rasmussen in memoriam †   05-jun
1973   Signalement: Nekselø   67-70
1973   Signalement: Sejerø   81-84
1973   Signalement: Hesselø   nov-14
1990   Antikvar J.L. Østergaard Christensen 60 år   07-okt
 
 
Historisk Samfund for Nordvestsjælland 2014
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk