Forskning og viden

Interesserer du dig også for Vestsjællands historie? Så siger vi velkommen i klubben.
I Museum Vestsjælland kan vi basere vores forskning på mange års undersøgelser af kulturlandskabet i området. En del af den viden præsenteres her på hjemmesiden. Se også arkivet for artikler fra Historisk Samfund for Nordvestsjælland.

Museets forskere er med til at skabe ny viden indenfor museets forskellige faglige områder. Vi indgår gerne i partnerskaber på forskningsområdet. 

Forskningsmæssigt arbejder vi på at øge vores viden om middelalderen. Middelalderen i midt- og vestsjælland er et indsatsområde. Sjællands Middelalder er et tværmusealt netværk blandt de kulturhistoriske museer på Sjælland hosted af Museum Vestsjælland. Det er formålet at fremme forskning og formidling af den middelalderlige landbebyggelse og undersøge relationer med det øvrige kulturhistoriske landskab i middelalderen.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside www.sjaellandsmiddelalder.dk

 

 

 

Forskningsartikler

Her præsenteres forskningsartikler fra medarbejdere ansat i eller knyttet til Museum Vestsjælland.

Artiklerne må benyttes/citeres med tydelig angivelse af artiklernes titel, forfatter(e), udgiver og år.

 


 

 

Jernudvinding ved Stude

af Trine Louise Borake.
Med bidrag af Jannie Holm Larsen og Arne Jouttijärvi

Artikel publiceret i: Gefjon - arkæologi og nyere tid, nr. 1, 2016, Aarhus Universitetsforlag 2016, s. 38-71. 

Hent artikel som PDF

  

I Vestsjælland fremkommer flere spor efter jernudvinding, der ellers ikke er særligt velbelys i Østdansk kontekst i jernalderen.

Under anlæggelsen af en 18 kilometer lang vandledning fra Slagelse til Eggerslevmagle fremkom der ved Stude syd for Slagelse et større grubekompleks med store mængder slagge fra sen førromersk jernalder. Slagge er et et affaldsprodukt fra jernudvinding og kan fortælle os om selve produktionen. Denne artikel analyserer fundkonteksten og derigennem diskutere jernudvindingsprocessen for ovne af Espevejtypen i ældre jernalder.

Det vil blive diskuteret, hvorvidt der er tale om en affaldsgrube med store mængder slagge, eller om også selve ovnen har stået her.
Derudover vil det gennem en sammenligning med øvrige fund blive forsøgt at kaste lys over selve jernudvindingsprocessen og de implikationer denne produktionsform har for samfundsorganisationen. 


 

 

Social intervention og pædagogiske  metoder på museet

af Kathrine Noes Sørensen og Jesse-Lee Costa Dollerup, Museum Vestsjælland
Martin Hoffmann, UC Sjælland og Roskilde Universitet

Artikel publiceret i aktologien: Børn, kulturarv og museer ​(red. Benedicta Pécseli),
udgivet af Historie Lab – National Videnscenter for historie- og kulturarvsformidling, 2017, s. 70-76

Hent artikel som PDF

  

Pædagogstuderene fra UCSJ forbereder børnene på at deltage i en rollespilsaktivitet gennem historisk fortælling i børnehøjde på Holbæk Museum. Foto: Museum Vestsjælland

Læs om Skoletjenesten Museum Vestsjællands partnerskab med University College Sjælland pædagoguddannelse i Slagelse i artiklen Social intervention og pædagogiske metoder på museet.
Artiklen er en del af antologien Børn, kulturarv og museer udgivet af Historie Lab – National Videnscenter for historie- og kulturarvsformidling.
Antologien er baseret på det nationale Netværk for Pædagogisk Museologis konference i november 2016 om museers samarbejde med pædagoguddannelsen.

Siden begyndelsen af 2015 har pædagoguddannelsen i Slagelse og Skoletjenesten på Museum Vestsjælland indgået i et partnerskab om brugen af det museale rum til undervisningen af pædagogstuderende og undersøgelse af deres læring om de æstetiske læreprocesser. Læringsforløbet på museet består af en intensiv integreret del af de studerendes grundfagsmodul Social Intervention og pædagogiske metoder.

Formålet med partnerskabet er bl.a. at understøtte de studerendes arbejde med de pædagogiske lærerplanstemaer samt understøtte det konkrete arbejde med de studerendes såvel som børnenes historiebevidsthed. De pædagogstuderende får et indblik i de mange læringspotentialer, som museet som eksterne læringsmiljøer byder på gennem selvstændig produktion af en læringsaktivitet på  museet. 
Derudover får de førstehånds erfaring med at koble teori til praksis og at arbejde med projektorienterede samarbejdsprocesser.


 

Sigurd Swane - Stedets betydning

af Jesper Seidner Knudsen,
Mag.art. i Kunsthistorie.
Museumsinspektør, Museum Vestsjælland.

Artikel publiceret i: Sigurd Swane - Maleri. Red. Sidsel Maria Søndergaard, Lotte Nishanti Winther og Britta Tøndborg. Udgivet af Øregaard Museum, Museet fra Religiøs Kunst og Odsherreds Kunstmuseum, 2016.

 

Hent artikel som PDF

  
 

Sigurd Swane (1879 – 1973) var én af de helt store danske malere i de første to tredjedele af Det tyvende Århundrede. Han var med til at introducere den franske klassiske modernisme i Danmark, og  mestrede mange forskellige maleriske genrer: først og fremmest landskabsmaleri og portrætter, men  han omfavnede også  fortællende og religiøse motiver .

I 1934 flyttede Sigurd Swane med sin familie til Plejerup i Odsherred, lige nord for Lammefjorden, og opførte det store kompleks, der rummede både  landbrugsbedrift og kunstnerhjem. I 2005 åbnede Malergården, den store smukke have og det omkringliggende landskab for publikum, og der er adgang fra medio maj til og med efterårsferien.

I 2016 arrangerede Museum Vestsjælland / Odsherreds Kunstmuseum og Malergården sammen med Øregaard Museum og Museet for religiøs Kunst i Lemvig  en stor udstilling med titlen: Sigurd Swane – Maleri. Udstillingen satte fokus på Sigurd Swanes store kunstneriske begavelse og kunstneriske mangfoldighed.

 I tilknytning til udstillingen blev udgivet et fyldigt katalog med en række forskningsbaserede artikler om Sigurd Swane og de forskellige faser og aspekter i hans kunst.


 

Atmosfære på museum – at (be)gribe en stemning

af Pernille Henriette Wiil,
arkitekt, cand. pæd. i didaktik, ph.d.-studerende i et samarbejde mellem Museum Vestsjælland og Roskilde Universitet.

Artikel publiceret i: Nordisk Museologi 2015 • 1, s. 40–55

 

Hent artikel som PDF

   Lave hække foran Bakkekammen 45. Foto Henriette Wiil
 

Atmospheres are strange – evasive and yet profound. Bound to space, they can affect our very being by colouring our perception and influencing our moods. In this article I will demonstrate how an awareness of the atmospheres in the house museum of the architect Marius Pedersen can provide a comprehension of the ambiguity in Bedre Byggeskik’s architectural project – an ambiguity that has proven difficult to grasp otherwise.
Through an exploration of the two dominant spaces (the front garden and the entrance room), I will focus on the potentials of the atmospheres as ways of recognizing the actual house as the object of the house-museum. Because of their uncertain status of being ”in-between” (as inbetween subject–object, consciousness–unconsciousness, material–immaterial), the atmospheres offer a kind of evocative communication that exceeds the eliverance of ”facts”.
The experiencing of atmospheres often evokes past experiences of similar atmospheres that affect the moods of the house museum’s guests. These moods can be considered existential given that they simultaneously contain the past, the present and the possible future in a privileged space in-between reflection and emotion.


 

Søborg – ærkebiskop Eskils borg i Nordsjælland

af Martin Pavón,
cand. mag. i middelalderarkæologi, museumsassistent på Museum Vestsjælland, Kalundborg

Artikel publiceret i: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 2011-2012, s. 263-291

 

Hent artikel som PDF

  

Oversigt over Søborghalvøen. Kort Lars Chr. Bentsen

En revurdering af det arkæologiske og historiske kildemateriale har vist, at Søborgs første byggefase med stor sandsynlighed blev opført af ærkebiskop Eskil i årene ca. 1137-1155 uden anvendelse af tegl. Derfor kan Eskil, som borgforsker C. M. Smidt antog det, ikke have opført borgens anden byggefase, palatiumborgen, af tegl og være den, der indførte dette byggemateriale i Danmark.
Eskils borg blev opført med et ottekantet stentårn, flere stenhuse og en spredt bebyggelse af tømmer, befæstet bag en kraftig ringvold og en bred voldgrav, som på langs var delt i to dele af en mindre vold kronet af en palisade. Dertil kommer en ydre befæstning i form af en ydre ringvold, som har markeret borgens afgrænsning mod Søborg Sø. På en noget større holm syd for borgen fandtes en bebyggelse med tilhørende kirkegård befæstet bag et stort dobbeltvoldanlæg, som sandsynligvis var den bydannelse, Saxo nævnte ved Valdemar den Stores belejring af Eskils borg i 1161.
Således var Søborgs første byggefase ikke, som Smidt antog det et enligt beliggende stentårn befæstet bag en palisade, eller som museumsinspektør Robert Egevang antog, ikke et voldanlæg fra vikingetiden. Søborg tilhørte derimod gruppen af stort anlagte og stærkt befæstede borge fra den tidlige middelalder, som har udgjort en vigtig eksponent for udviklingen af Danmark fra et oldtidssamfund til en nationalstat.


 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk