Referat fra generalforsamling den 7. marts 2018

1. Valg af dirigent.

Niels Ebdrup valgt – konstateret generalforsamlingen lovligt indkaldt

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Karin Olesen berettede. Historik om bestyrelsessammensætningen, ganske mange nye medlemmer af bestyrelsen i de senere år. Brev fra revisorer fik bestyrelsen til at gennemgå samarbejdet med MVE, enighed om at samarbejdet fungerer fint og at fokusere på vores del, nemlig at lave gode udflugter og aktiviteter for medlemmerne, ikke altid med overskud. Gerne med samarbejde med de andre museer i MVE. Opdatering af digital formidling – hjemmeside, Facebook og direkte mails til medlemmerne. Diverse bevillinger er det også blevet til bl.a. et større beløb til podcast. Arrangementer har inkluderet: flere foredrag i forbindelse med Dansk Vestindien, vi betalte for bus til arrangement på Borreby og har afholdt foredrag bl.a. om Broholmere. Flere kommende arrangementer blev nævnt.

Annoncering er blevet diskuteret, i hvor stor grad skal vi betale for at få omtale, eller er vores nuværende grad af information nok.

Komplet beretning kan findes på hjemmesiden:

holbaekmuseumsforening.dk

Beretningen godkendt.

3. Foreningens regnskab.

Kasseren Sten Larsen præsenterede regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Museumslederens beretning.

Eskil Vagn Olsen var glad for den våde sommer 2017 – Holbæk havde fin fremgang i besøgstal, nok også hjulpet af Vestindiens udstillingen. Kvalitetsvurdering i 2017 – tilfredsstillende, og bedre end tidligere undersøgelser. Ny organisationsplan præsenteret. Karen Munk Nielsen fortsætter som Holbæk Museums lokale bindeled.

Fremtid: hvert museum skal have skærpet sin formidlingsprofil. Holbæk kunne blive maritim, keramik - det bliver en proces at finde det rigtige.

Podcast bliver lavet – bl.a. er lavet 5 små historier fra Holbæk Havn.

MVE dækker 6 kommuner.

 

Søren Woldstrup ytrede bekymring over lavere fokus på det lokale. Essentielt med en nær kontakt til lokale politikere og erhvervsliv.

Diskussion om dette fulgte. Forslag om følgegruppe, der kommer med input fra Holbæk. Taget til efterretning.

 

Karen Munk Nielsen – året startede med besøg af tidligere ungarsk flygtning, som gav en vase, der var lavet på Knabstrup i forbindelse med 2. verdenskrig..

Vestindiensatsningen i 2017 fyldte meget og gav meget omtale. Hjalp til 36% fremgang i publikumstal. Og gav KMN meget at lave, rejste meget rundt for at fortælle om emnet.

Gave modtaget fra Vestindien på tre skulpturer til Danmark bliver forvaltet af MVE.

  • Buste af David Hamilton Jackson – står nu på arbejdermuseet

  • ”Freedom” Første monument i offentlige rum, placering endnu ikke bestemt

  • ”Buddhoe” Bliver på Holbæk Museum

Andre begivenheder: Teater på museet, havnen og Lodsen, Jens Dinsen laver byvandringer, Lars Dons omviser ved Anna Møller og så Det Store Teselskab samt julemarkedet.

Stor ros til alle de frivillige, fantastisk opbakning.

5. Indkomne forslag.

Ingen modtagne.

6. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent. 200 kr for alm. Medlemmer og 1200 kr for firmamedlemmer

7. Valg af medlemmer til Museumsforeningen for Holbæk og Omegns bestyrelse.

Karin Olesen - genvalgt

Sten Larsen - genvalgt

Dorte Holstein - genvalgt

Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig – genvalgt

Anne Marie Harrsen – nyvalgt for et år

Lisbeth Tranebjærg – ikke på valg

Kåre Thamsborg – ikke på valg

8.Valg af suppleanter til Museumsforeningen for Holbæk og Omegns bestyrelse.

Benedicte Tarp - nyvalgt

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen at finde en ekstra suppleant.

Kirsten Ringling valgt på det konstituerende møde umiddelbart efter.

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

Inger Hansen – genvalgt

Knud Baltser – ikke på valg

Lone Bolander - suppleant

10. Eventuelt.

Minna Kragelund – tak til bestyrelsen

  1. Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig opfordrede dem, der måtte være interesserede i at være med i følgegruppe at kontakte bestyrelsen, så skal de nok koordinere med Karen Munk-Nielsen

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk