Beretning for Holbæk Museumsforening for året 2017

Lidt historisk rent foreningsmæssigt: i 2016/ 3 nyvalgte i bestyrelsen (Sten, Karin og Anne) hvor suppleant Kåre Thamsborg ret hurtigt også trådte ind, da Birgit Svarre rejste fra byen. 2017 var der genvalg til fire (Ida, Lisbeth, Elisabeth og Kåre) her trådte suppleant Dorte Holstein til i sommeren, da Ida Møller valgte at lægge sine kræfter andre steder.

Ved konstitueringen i marts besluttede vi at ændre på rollerne på en måde, så vi fik kompetencerne fordelt anderledes. Jeg sagde ja til formandsposten, fordi jeg med mit kendskab fra en tid som løst ansat på kontoret og som frivillig i pakkelauget og med nærhed og tid til jævnlig kontakt med museet mente, at kunne løse opgaverne. Kåre Thamsborg er næstformand med ansvar for vennemail og ajourføing af mailadresser. Sten Larsen er kasserer og Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig er sekretær med ansvar for hjemmeside, Facebook og vennemail. Endelig de øvrige hårdtarbejdende , initiativrige, tovholdere mm Ida Møller (Dorte Holstein efter sommerferien), Anne Nielsen og Lisbeth Tranebjærg. Uden deres opbakning havde det ikke været muligt for mig. Godt at suppleanterne inddrages.

For at fortælle, AT VI FØRST SKULLE FINDE UD AF, HVAD VI VILLE (OG SKULLE) med Museumsforeningen. Endvidere modtog Ida Møller efter generalforsamlingen et brev fra revisorerne (som medlemmer af Museumsforeningen) med forslag til ændringer i arbejdsmåden til Museet og MVE.

I bestyrelsen var der dog enighed om, at vi ville fortsætte med den gældende MVE-aftale og fik på den måde gennemgået denne OG vedtægterne for Museumsforeningen. Vi har stor glæde af Nyhedsbrevene og samarbejdet med personalet om disse og medlemspleje i øvrigt. Ingen i bestyrelsen var parat til at overtage medlemskartoteket. Vi skulle stramme op om nogle procedurer, - er gjort.

1)                         enighed om at imødekomme ønsker fra museets daglige ledelse

2)                         at lave gode, alsidige foredrag og udflugter til støtte for Museets aktiviteter, hvor vi ikke nødvendigvis      (sjældent) får dækket udgifterne af deltagerbetalingen.

3)                         at deltagerbetaling inkl. kaffe skulle være 30 kr. for medlemmer af Holbæk Museumsforening og 50 kr. for øvrige deltagere. Særarrangementer = særpris.

4)                         vurdere øvrige ansøgninger ud fra relevans for Museets virke OG til glæde for medlemmerne

5)                         samarbejde med øvrige foreninger i MVE (udflugter & foredrag) samt deltagelse i to årlige formandsmøder

6)                         prioritere digital formidling. Egen hjemmeside, Facebook,  vennemails  mv.

Årets gang kort:

Bevillinger og andre køb:       roll up flag (foreningen), glas til montre 7.800 kr.,  - bevilget 20.000 (søgt 45.000) til genudgivelse af ”Bakkekammen, en vej i Holbæk”  (regnskabsår 2018). Bevilget 16.200 til podcast  (regnskabsår 2018). Afslag på ansøgning på 5000 kr. til plancher ved årets vævefestival)

Foredrag og udflugter: Til opbakning for vores ildsjæl Karens Vestsjællands /Vestindiensprojekt har vi haft flg. På programmet: foredrag i samarbejde med biblioteket ”Håbet” ved Mick Vraa – omvisning sammen med Odsherred Museumsforening v. Karen - Historiske huse og BYFO på De vestindiske øer  v. Bente Ahlefeldt Laurvig – Vestindiens historie og min vestindiske arv v. Ulla Lunn – gratis bus til Borreby.

                             Derudover udflugt sammen med Kalundborg til Davids samling, og sammen med Odsherred til Vordingborg (og selvom det kiksede med udsendelse af invitationen, nåede en del herfra at deltage)  Deltagelse i bod + hjælp ved Teselskabet.

                             Foredrag i øvrigt: Jagthunde i middelalderen v. Torben Elmedahl, - Musselmalet v. Birthe Jarlbæk, foredrag til vævernes dag 16. september på Kattrup Gods (Vævernes hus).

Planer og opgaver i det kommende år/kort: Endnu mere sendes ud digitalt – vi arbejder med nye betalingsformer (posthuse lukket) – mobilpay - vi beholder aftalen med MVE  - bakke op om museets deltagelse i projekterne om den maritime købstad. Rundvisning på havnen  11. april. Udflugt  til Egholm museum (slot) imaj – foredrag v. Lone Fasmer om møllerne i Elverdammens ådal – bus til Borreby den 30. juni – arrangement om fattiggårde – undervisningsaften i maj måned om podcasts -  vi arbejder med forskellige former for annoncering/ikke annoncering, pressemeddelelser, vennemails og alle de andre muligheder. Vort ønske er at skabe bedst mulig kontakt med/til medlemmerne

Tak til bestyrelsen                    Tak til frivillige                           Tak til Karen Munk-Nielsen og øvrige ansatte – samt Eskil Vagn Olsen

Beretning for året 2016 for Holbæk Museumsforening

Årets gang:

18.Februar.Foredrag om modstandsmanden Christian Michael Rottbøll

2. marts Generalforsamling

22. Maj. Udflugt med medlemsforeningerne til museer i Vestsjælland, arrangeret af Odsherreds Museumsforening

14.-16. Maj. Museumsbod ved Vævefestival på Kattrup Gods, arrangeret af Væverne i Vestsjælland

Juli : Væverne på Nekselø-guidede ture, arrangeret af Væverne i Vestsjælland

21. September Foredrag om dansk norsk handel med Kina i 1730-1840

5. Oktober. Udflugt til Jagt-og Skovbrugsmusset i Hørsholm.

27.Oktober Foredrag om ”Den gode tysker”

4.December. Sildebod ved Julemarkedet, arrangeret af Holbæk Museum

 

Kære medlem

2016 var et år med mange arrangementer, og nogle inspireret af det fokus der i 2015 var på 70 året for Danmarks befrielse.

Niels Birger Danielsen holdt foredrag om den unge modstandsmand Christian Michael Rottbøll, som mistede livet i kampen for Danmarks frihed. Bogen om samme tema kan købes i museumsbutikken

I Oktober var der spændende foredrag af Henrik greve Holstein om Den gode tysker” og det var meget lærerigt og inspirerende og der er gang i skrivning af en bog fra samme person, som vi ser frem til.

Udflugten til flere af museerne i MVE var en stor succes i maj og den blev hurtigt fuldtegnet. Vi håber på en gentagelse af dette fine initiativ, som også kan være med at kitte medlemmerne i de forskellige venskabsforeninger omkring de individuelle museer bedre sammen.

I pinsen gik det løs med flot vævefestival i herskabelige rammer på Kattrup gods, og tilknyttede boder fra forskellige aktører. Vejret skiftede fra fantastisk første dag til forrygende regnvejr sidste dag, hvilket gav store logistiske udfordringer. Ikke desto mindre gentages successen i 2017.

Henover august måned  var der mulighed for an tur til Nekselø og se og høre om de vævere som var i gang, helt i tråd med tilsvarende udflugt og guidede ture året før. Væverne i Vestsjælland viser en stærk organisation med mange aktive deltagere og får berettiget national og international stor bevågenhed på grund af deres høje faglige og pr mæssige kvalifikationer.

I september kunne vi høre et ualmindeligt spændende og superflot præsenteret foredrag om den dansk-norske handel med Kina i perioden 1730-1840 af Benjamin Asmussen, som er museumsinspektør i Helsingør og Arbejder med temaet i sin PhD. Foredraget var tematisk i samklang  med museets åbning af udstillingen Silkevejen i september.

I samarbejde med og på initiativ af Odsherreds Museumsforening var der udflugt til Jagt-og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, lidt før lukke tid, idet museet pr 1. januar 2017 er flyttet til Gl. Estrup på Djursland. Deltagerne i udflugten var yderst fornøjede.

Holbæk Museumsforening ønsker at bygge videre på endnu flere arrangementer i samarbejde med de andre Museumsforeninger og i samarbejde med andre, f. ex foredrag på Holbæk Bibliotek.

Holbæk Museumsforening har i 2016 støttet ansøgninger fra Holbæk Museum om indkøb af nye parasoller og tæpper til Museumsgården, når den danske sommer opfører sig så beskyttelse mod regn og kulde gør det nødvendigt. Der er også bevilliget midler til en sikkerhedsmæssig krævende transport af den uniform som Royal Air Force piloten A.C. Bartter måtte efterlade på sin flugt gennem Vestsjælland tilbage til England.

Uniformen er udlånt for en længere periode til Holbæk Museum som led i den udvidede udstilling, Mod – en udstilling om Danmarks besættelse og modstandskampen 1939- 1945, der åbnede 15. september 2016.

Museumsforeningen har også bevilliget støtte til indretning af museumscafeen, udstyr til foredrags salen, ny industri opvaskemaskine og et beløb til KDL Lodsbåden.

Året 2017 bliver ikke mindre aktivt eller mindre spændende med det fokus der vil være på Vestindien og med særlig touch  til Vestsjælland- en udstilling, som Museet åbner i første halvdel af 2017.

 Mød op, vær med, send forslag til bestyrelsen om gode ideer til udflugter, foredrag og andre aktiviteter. Derved får vi noget at byde på til flest mulige medlemmer og andre interesserede.

På vegne af bestyrelsen i Holbæk Museumsforening

Lisbeth Tranebjærg, Februar 2017

Beretning for året 2015

Årets gang:

 Det nye logo

15. april. Foredrag om Mette Westergaard.

2. og 3. maj. Støttede op om weekend vedr. 2. Verdenskrigs afslutning.

10. maj. Medlemsudflugt til Ulkerup, Anneberg, Psykiatrisk Museum og kirkegård.

28. juli. Medlemsudflugt til Odsherred Kunstmuseum.

25. oktober. Foredrag om Holbæk Slot Ladegaard.

19. november. Foredrag om Fattighusene og fattiggården i Holbæk.

21. januar 2016. Foredrag om Holbæk Havn.

 

Kære medlem.

2015 var et år, hvor Holbæk Museumsforening igen prøvede nye måder at arrangere ting for medlemmerne, udover at støtte op om Museet økonomisk og deltagelse med hvervebod ved arrangementer, har vi været frivillige hænder.

Vores logo kunne vi allerede benytte ved sidste generalforsamling, og det er vi glade for. De tre logoer er flotte og stærke på hver sin måde. Årskortet har det fælles logo, som binder alle afdelinger sammen. Vi har valgt at medsende årsmærke til alle i tillid til, at medlemmerne kun anvender, hvis de har interesse i at støtte museet og deltage i foreningens arrangementer.

Foreningen har indgået en aftale med Museum Vestsjælland om, hvordan vi anvender kontingenterne. Som noget nyt har vi en sum, hvor Holbæk Museum kan ansøge om specifikke tilskud.

Tilskud er givet til lydisolering af loftet i foredragssalen, udstilling om Danmarks befrielse d. 5. maj 1945, Lodsbåden på bedding, diverse møbler i Muslingerne, foredragssalen og indretning af udstillingsrum efter Turisten flyttede.  For resten af årets overskud er lige godkendt indkøb af ny godkendt opvaskemaskine, og to pc’er dels til foredragssalen og dels til brug ved registrering.

Velbesøgt foredrag på Holbæk Museum af Minna Kragelund og Gitte Karlshøj om Mette Westergaards liv som væver, kunstner og arbejdsgiver for vævere om vinteren i København og om sommeren på Nekselø.

Halifax-flyet som endte på en mark i Bonderup ved Kvanløse er et symbol på at hjælpe nødstedte. Besætningens historie fik vi indblik i, og foreningen kunne hjælpe museet med et løntilskud til den overordnede organisering af den indholdsrige weekend og fejringen af 70 års dagen for Danmarks befrielse. Håber I også deltog og blev beriget.

Medlemsudflugt i godt vejr til Ulkerup Skov, Anneberg og Psykiatrisk Museum og kirkegård i forskellige biler, der var desværre ikke nok til en bus. Gode rundvisere øste ud af deres viden opsamlet gennem mange år.

John Kørner på Odsherreds Museum og Huset i Asnæs blev en lille trekløverudflugt, men det var bestemt en god udstilling, håber mange medlemmer nåede at se de farverige lokaler med udstillede billeder andre dage.

På Holbæk Museum fortalte brødrene Niels og Jørgen Sønderbye humoristisk om deres barndom som sønner af forvalterparret ved Holbæk Slot Ladegaard, om forholdene på stedet for 50 år siden med herskab, tjenestefolk og daglejere.

Foredrag i samarbejde med Holbæk Bibliotek med lokale foredragsholdere Jan Sohn om fattighusene og fattiggården i Holbæk og Søren Wolstrup om Holbæk Havn. Begge havde skrevet en bog om deres emne. Glædelig mange havde set annonceringen i lokalpressen og på biblioteket og der var udsolgt ved begge foredrag.

På Bestyrelse i Holbæk Museumsforenings vegne

Lone Bolander

Beretning for året 2014

Årets gang:

16/2 Smeden i Tjebberup

18/3 Odsherredsbanen

14/5 De kongelige juveler

21/9 Folkeskolen 200 år

25/10 Skibsklarerergaarden

Kære medlemmer.

2014 var et år med 4 meget forskellige foredrag her i foredragssalen på Holbæk Museum, en udflugt og deltagelse med hvervebod ved Museets arrangementer.

Vi startede i februar med en veloplagt Hans Thor Olsen fra Smeden i Tjebberup, et familieforetagende gennem flere generationer, som nu er på andre hænder. Han berettede med indsigt i det lokale og snakken gik blandt tilhørerne ” kan du huske, hvor det eller det hus lå” og alle gik hjem med nye historier om egnen i det østlige Holbæk.

I marts gled blikket op til Odsherred set gennem et togvindue. Ole Plum fra Odsherredsbanen fortalte om Odsherreds trafikale udvikling gennem 100 år. Gamle minder blev vagt til live med billeder af de gamle lokomotiver og stationer:” hvem kan ikke huske trapperne op til den gamle stationsbygning i Holbæk?”

14. maj oprandt og foredragssalen blev fyldt op af glade kvinder, der lyttede til veloplagte Anna von Lowzow fortælle om tilblivelse af udsendelsen ” De kongelige juveler” krydret med mange anekdoter. De glade kvinder blev sat på en prøve, da mekanikken drillede helt utroligt, men ingen sure miner ødelagde aftenen, tak for det. Og Anna tog det smilende i stiv arm, og hendes varme smil og tålmodighed vandt vores respekt.

Folkeskole for alle, den fødselsdag valgte vi at fejre, for 200 år er da sandelig noget. Foredraget blev holdt af Keld Grinder-Hansen, nu leder på Nyvang. Han har skrevet en bog om 1000 år med den danske lærer, så vi blev grundig indviet i historien.

Årets udflugt blev til Skibsklarerergaarden i Helsingør. En veloplagt ældre dame ledte os gennem udstillingen og fortalte vidende om husets historie. Det blev krydret af sjove anekdoter og alle fik smil på læberne. Bestemt en tur værd, det kan anbefales af os alle.

Bestyrelsen prøvede med en tur, hvor der blev brugt personbiler, for at gøre det billigere og for at kunne gennemføre ved også en lille deltagelse.

Vores virke:

Hvad er Holbæk Museumsforening egentlig for en størrelse?

Vi er en forening der støtter Holbæk Museum, dels økonomisk, dels ved at lave arrangementer og dels med deltagelse i arrangementer arrangeret af Holbæk Museum.

Vi har deltaget i Velkomst/foreningsmøde på Elværket for nye borgere i Holbæk Kommune.

Teselskabet i Museumsgården.

Håndarbejdets dag

Museets Julemarked.

Vi ejer ikke Museet, der er en Fond med en bestyrelse som tager sig af det.

Holbæk Museumsforening har fået samarbejdspartnere gennem Museums Vestsjælland og vi glæder os til at udbygge det. Foreløbig har vi fået fordele gennem vores medlemskab.

Nyt logo er kommet til.

Foreningen har efter aftale med Holbæk Museum og Museum Vestsjælland fået det gamle logo.

Det vil sige, vi tog kontakt til Theis Jensen, som har lavet logoet, hvorefter han tilrettede det. Nu har vi hans tilladelse til at bruge det i den nye form. Det er bestyrelsen glade for.

Medlemskortet håber vi kommer til at ligge i pungen/tasken hos rigtig mange, og minder om at komme på museet i byerne på vestsjælland.

På Bestyrelse i Holbæk Museumsforenings vegne

Lone Bolander

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk