Formandsberetning for året 2018 i Holbæk Museumsforening

INDLEDNING

Nu har jeg den store glæde at aflægge min anden årsberetning, det er nyt, for jeg plejer ikke at lave noget selv. Jeg har nemlig en fantastisk bestyrelse og suppleanter, som stiller op for museet og medlemmerne, - de inspirerer/kommer med gode ideer, de kontakter foredragsholdere og besøgssteder, de arrangerer, byder velkommen og takker, de laver kaffe og rydder op osv.

Ikke alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer har kendt og været kendt på Holbæk Museum gennem længere tid, men det er så afgjort opvejet af vilje og lyst til at lægge et godt stykke arbejde her. Så en stor tak til dem.

For at forstå MVE – Holbæk Museum – Museumsforening mødtes bestyrelsen en lørdag i november til en temadag, hvor Karen Munck-Nielsen viste rundt og orienterede lidt grundigere end til de almindelige bestyrelsesmøder. Derefter fulgte en brainstorm om, hvad vi hver især ønskede af bestyrelsesarbejdet for museet. Det var meget givende: enighed om at satse på udflugter til steder vi normalt ikke kan komme, foredrag om og fordybelse i de aktiviteter Holbæk Museum og MVE planlægger. – Og honorere de ansøgninger, der kommer såvel fra huset som fra udenforstående (med Holbæk som omdrejningspunkt). Vi kan jo heller ikke ret meget uden den opbakning vi får fra såvel daglig leder som det øvrige personale. Så også en stor tak til dem.

Alment har vi i 2018 fået oprettet en mobilpaykonto/-nr. – Drøftet betydningen af den nye persondatalov for os og medlemmerne. - Atter drøftet de elektroniske muligheder den fagre nye verden giver os, men vi får stadig rigtig mange mails retur, - skifter folk virkelig mailadresser så tit eller er de så godt beskyttet, at vores mails bliver afvist. Desuden har vi stadig aktive medlemmer, der ikke er ”på nettet”. Formanden kan desuden godt lide, at sidde med nyhedsbrevet, som  via de frivillige pakkes og jo også er en støtte for Museets øvrige aktiviteter og samarbejder. – Det er da smart, at Museumsforeningens aktiviteter, Museets aktiviteter, Kystlivs foredrag og som senest Nyt fra Arkæologien kan komme ud til medlemmer samlet.

2018-programmet startede desværre med en aflysning af foredraget om Elverdamdalens møller ved Lone Fasmer (måske min fejl), men jeg vurderede, at nyhedsbrevet ikke var kommet ud til alle medlemmer, så.. I april og maj havde vi to velbesøgte ”Havnerundfarter”, hvor Lars Dons fortalte om havn og både samt ”Anna Møller”. Der var udflugt til Egholm Museum og Slot, spændende - men vi fandt ud af, at en del interesserede ikke har kørelejlighed, så det er med i vores overvejelser fremadrettet. Vi havde en lærerig aften om Podcasts ved MVE’s Sarah s. Laugesen, endelig betalte vi en bus til Vestindien-arrangementet på Borreby Herreborg en varm junidag, desværre for få deltagere, så gentages ikke. I maj var der desuden reception i forbindelse med et par bogudgivelser, hvor Museumsforeningen havde givet tilskud til Peter Olesens ”Bakkekammen – en vej i Holbæk”.

 Efter sommerferien fulgte fire foredrag: H.C. Andersen og Vestindien ved Lise Bostrup/ Brokøb Fattiggård ved Lis Sølvmose/ Gulvene på Thorvaldsens Museum som inspiration til strik og broderi ved Janne Christensen/Vejr ved Jesper Theilgaard. Invitation til udflugt sammen med Odsherred til historiske steder i Kalundborg. Alle spændende, givende og vidt forskellige

Bevillinger i 2018:

Havemøbler – Termokander - Staudeholdere til museets have samt Bakkekammen – rullegardiner (cafeen) – W-lan til foredragssalen.

Hvad byder 2019 på?

1)Foredrag om Holberg / afholdt  2) Foredrag om 2. verdenskrig, oplevet fra andre steder i verden 3)Foredrag ved Lotte Dandanell i forbindelse med hendes udstilling fra april til juni 4) udflugt til Aastrup Kloster 5)  Paris-Holbæk tur-retur om jugendstil i Holbæk v. Minna  Kragelund

Og meget mere...

Vi har fået nogle ideer fra medlemmer, dem arbejdes der videre med bl.a. tur til Revymuseet, - måske…. /Foredrag med Pauli Tvilling..

Det kan være lidt svært at finde ud af, hvem der står for hvad:r Holbæk Museum, Museumsforeningen eller de frivillige, men vi kan vel tage æren for hinandens indsats, så længe vi arbejder sammen og orienterer hinanden.

Et enkelt tiltag vil jeg gerne rose: på initiativ af nogle frivillige er der garncafeer for barslende, babyer og ”bedster”, - det lokker nye (og yngre) indenfor. Tak til Janne og Anette.

Tak til vores daglige leder Karen, som altid er parat til at gøre os klogere, bl.a. ved bestyrelsesmøder.

 

Vi samarbejder med de øvrige museumsforeninger i MVE, bl.a. gennem 2 årlige formandsmøder, hvor  det, ved at stå sammen, er lykkedes for os at blive repræsenteret i MVE’s bestyrelse:

Alice Faber fra Odsherred og David Barry fra Kalundborg.

Vi er medlem af SAMMUS.

Vores medlemstal var 31.12.18: 492 + 18 = 510 medl.

Året før i alt 541 medl., men vi får stadig nye medlemmer!!!!

Beretning for Holbæk Museumsforening for året 2017

Lidt historisk rent foreningsmæssigt: i 2016/ 3 nyvalgte i bestyrelsen (Sten, Karin og Anne) hvor suppleant Kåre Thamsborg ret hurtigt også trådte ind, da Birgit Svarre rejste fra byen. 2017 var der genvalg til fire (Ida, Lisbeth, Elisabeth og Kåre) her trådte suppleant Dorte Holstein til i sommeren, da Ida Møller valgte at lægge sine kræfter andre steder.

Ved konstitueringen i marts besluttede vi at ændre på rollerne på en måde, så vi fik kompetencerne fordelt anderledes. Jeg sagde ja til formandsposten, fordi jeg med mit kendskab fra en tid som løst ansat på kontoret og som frivillig i pakkelauget og med nærhed og tid til jævnlig kontakt med museet mente, at kunne løse opgaverne. Kåre Thamsborg er næstformand med ansvar for vennemail og ajourføing af mailadresser. Sten Larsen er kasserer og Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig er sekretær med ansvar for hjemmeside, Facebook og vennemail. Endelig de øvrige hårdtarbejdende , initiativrige, tovholdere mm Ida Møller (Dorte Holstein efter sommerferien), Anne Nielsen og Lisbeth Tranebjærg. Uden deres opbakning havde det ikke været muligt for mig. Godt at suppleanterne inddrages.

For at fortælle, AT VI FØRST SKULLE FINDE UD AF, HVAD VI VILLE (OG SKULLE) med Museumsforeningen. Endvidere modtog Ida Møller efter generalforsamlingen et brev fra revisorerne (som medlemmer af Museumsforeningen) med forslag til ændringer i arbejdsmåden til Museet og MVE.

I bestyrelsen var der dog enighed om, at vi ville fortsætte med den gældende MVE-aftale og fik på den måde gennemgået denne OG vedtægterne for Museumsforeningen. Vi har stor glæde af Nyhedsbrevene og samarbejdet med personalet om disse og medlemspleje i øvrigt. Ingen i bestyrelsen var parat til at overtage medlemskartoteket. Vi skulle stramme op om nogle procedurer, - er gjort.

1)                         enighed om at imødekomme ønsker fra museets daglige ledelse

2)                         at lave gode, alsidige foredrag og udflugter til støtte for Museets aktiviteter, hvor vi ikke nødvendigvis      (sjældent) får dækket udgifterne af deltagerbetalingen.

3)                         at deltagerbetaling inkl. kaffe skulle være 30 kr. for medlemmer af Holbæk Museumsforening og 50 kr. for øvrige deltagere. Særarrangementer = særpris.

4)                         vurdere øvrige ansøgninger ud fra relevans for Museets virke OG til glæde for medlemmerne

5)                         samarbejde med øvrige foreninger i MVE (udflugter & foredrag) samt deltagelse i to årlige formandsmøder

6)                         prioritere digital formidling. Egen hjemmeside, Facebook,  vennemails  mv.

Årets gang kort:

Bevillinger og andre køb:       roll up flag (foreningen), glas til montre 7.800 kr.,  - bevilget 20.000 (søgt 45.000) til genudgivelse af ”Bakkekammen, en vej i Holbæk”  (regnskabsår 2018). Bevilget 16.200 til podcast  (regnskabsår 2018). Afslag på ansøgning på 5000 kr. til plancher ved årets vævefestival)

Foredrag og udflugter: Til opbakning for vores ildsjæl Karens Vestsjællands /Vestindiensprojekt har vi haft flg. På programmet: foredrag i samarbejde med biblioteket ”Håbet” ved Mick Vraa – omvisning sammen med Odsherred Museumsforening v. Karen - Historiske huse og BYFO på De vestindiske øer  v. Bente Ahlefeldt Laurvig – Vestindiens historie og min vestindiske arv v. Ulla Lunn – gratis bus til Borreby.

                             Derudover udflugt sammen med Kalundborg til Davids samling, og sammen med Odsherred til Vordingborg (og selvom det kiksede med udsendelse af invitationen, nåede en del herfra at deltage)  Deltagelse i bod + hjælp ved Teselskabet.

                             Foredrag i øvrigt: Jagthunde i middelalderen v. Torben Elmedahl, - Musselmalet v. Birthe Jarlbæk, foredrag til vævernes dag 16. september på Kattrup Gods (Vævernes hus).

Planer og opgaver i det kommende år/kort: Endnu mere sendes ud digitalt – vi arbejder med nye betalingsformer (posthuse lukket) – mobilpay - vi beholder aftalen med MVE  - bakke op om museets deltagelse i projekterne om den maritime købstad. Rundvisning på havnen  11. april. Udflugt  til Egholm museum (slot) imaj – foredrag v. Lone Fasmer om møllerne i Elverdammens ådal – bus til Borreby den 30. juni – arrangement om fattiggårde – undervisningsaften i maj måned om podcasts -  vi arbejder med forskellige former for annoncering/ikke annoncering, pressemeddelelser, vennemails og alle de andre muligheder. Vort ønske er at skabe bedst mulig kontakt med/til medlemmerne

Tak til bestyrelsen                    Tak til frivillige                           Tak til Karen Munk-Nielsen og øvrige ansatte – samt Eskil Vagn Olsen

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk