Nyhedsarkiv


10.2.2015  ·  Museum Vestsjælland

Spændende samarbejde giver ny viden

Museum Vestsjælland og Nationalmuseet vil kaste lys på overgangen fra vikingetid til middelalder

Fra arkæologiske udgravninger ved vi, hvor fyrsteresidenserne befandt sig i vikingetiden, og de skriftlige kilder fortæller os at Midt-og Vestsjælland var et magtcentrum i middelalderen. Derimod ved vi meget lidt om selve overgangsperioden fra vikingetid til middelalder. Hvad skete der af forandringer i de år, hvor danerne blev kristne, og Hvideslægten dominerede? Hvordan regerede Hvideslægten i den tidlige middelalder, hvor boede de, og hvordan var de organiserede? Alt dette skal et samarbejdsprojekt mellem Museum Vestsjælland og Nationalmuseet kaste nyt lys på.

Nationalmuseet har i en årrække undersøgt og forsket i den store vikingeresidens ved Tissø i samarbejde med Kalundborg Museum, der i dag er en del af Museum Vestsjælland. Projektet har været støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond til almene Formaal. Samme fond har bevilget Nationalmuseet et tilskud til at fortsætte projektet med henblik på at spore den videre udvikling fra viking til Hvide-slægt. Bevillingen omfatter støtte til gennemførelse af supplerende arkæologiske undersøgelser ved og omkring Tissø. I den forbindelse er der indgået en egentlig samarbejdsaftale mellem Museum Vestsjælland og Nationalmuseet, hvor Museum Vestsjælland deltager som projektpartner og bidrager bl.a. med arkæologiske undersøgelser. Undersøgelserne, den efterfølgende bearbejdning og eventuelle publicering foretages i et samarbejde mellem Nationalmuseet og Museum Vestsjælland.

Det er målet, at projektet skal udmøntes i et større, længerevarende forskningssamarbejde mellem institutionerne.

Museum Vestsjællands direktør Eskil Vagn Olsen udtaler: "Jeg er meget glad for samarbejdsaftalen med Nationalmuseet. Et af målene med vores fusion var at skabe et museum med viljen og ressourcerne til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner i nationale og internationale samarbejder, og det er netop hvad aftalen med Nationalmuseet er et udtryk for. I samarbejde med Nationalmuseet skal der nu sættes yderligere fokus på undersøgelser og forskning af en vigtig del af kulturarven i Vestsjælland. Aftalen vil være med til at styrke vores indsats på området og rummer muligheder for et endnu tættere og større forsknings- og formidlingssamarbejde på sigt, hvor den lokale kulturarv i stadig højere grad, kan bringes i spil på nationalt plan". For yderligere info om samarbejdsprojektets forskningsmæssige potentiale kontakt, forskningschef & chef for kulturarv, Britta Tøndborg, Museum Vestsjælland tlf. 2424 8008 eller forskningsprofessor, Lars Jørgensen, Nationalmuseet, telefon 4120 6160.

Fakta om projektet
Projektet "Fra Vikinger til Hvider" har sit primære fokus på dels at afklare spørgsmålet omkring lokalisering af det store bebyggelseskompleks gravlæggelser, dels indledende undersøgelser på de to formodede eliteresidenser ved Sæby Kirke og Lille Fuglede, hvor arkæologiske fund antyder, at her måske er kilder til at forstå overgangen fra vikingetid til middelalder. Denne overgangsperiode er svagt belyst i vor historie, men netop Tissøområdet/Vestsjælland kan rumme muligheden for at beskrive overgangen fra vikingetid til middelalder, hvor Hvideslægten ifølge de historiske kilder dominerede området. Centrale spørgsmål er bl.a., om ejerne af vikingetidens store residenskompleks måske tilhørte ældre generationer af Hvideslægten? Endvidere er det muligt, at netop lokaliteter som Sæbygård og Lille Fuglede kan belyse kontinuitetsspørgsmålet i specielt det 11.-12. årh. via arkæologiske udgravninger.

I 2015-16 vil følgende delprojekter blive gennemført:

1. Undersøgelse
Tissø-kompleksets mulige gravplads mellem Halleby å og landsbyen Bakkendrup, samt opklarende udgravninger på selve komplekset. (Nationalmuseets ansvar.)

2 Indledende udgravninger og undersøgelser af de to samtidige elitekomplekser ved henholdsvis Sæby Kirke og landsbyen Lille Fuglede. (Museum Vestsjællands ansvar.)

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk