Spor efter en middelalderlig landsby ved Eriksholm øst for Holbæk

Flere fund dukker op mens mulden fjernes

Museets arkæologer foretog i august 2014 en mindre udgravning på en mark ved Eriksholm slot. Udgravningen var forårsaget af et stort antal metalfund gjort af detektorfolk fra Holbæk arkæologiforening inden for de senere år. Efter aftale med lodsejeren var marken blevet afsøgt med detektor, og der viste sig hurtigt flere koncentrationer af fund. Fundene består blandt andet af beslag, mønter, tenvægte, fingerbøl, fingerringe og en våbenøkse. Dateringsmæssigt ligger fundene mellem 1200-1500-tallet, og koncentrationerne repræsenterer sandsynligvis flere gårdsenheder tilhørende en nedlagt landsby. Navnlig én metalkoncentration skiller sig ud med særdeles mange fund, deriblandt en seglstampe fra senmiddelalderen. Seglstampen er spidsoval, hvilket antyder, at det er en gejstlig person, der har ejet den.

Eriksholm gods er grundlagt med rod i den nedlagte landsby Erikslev og de to ældre gårde Torupgaard og Vinderupgaard. Vinderup nævnes første gang i 1392 som en væbnergård, og fra 1556 fremgår det af skriftlige kilder, at der omkring gården lå 11 mindre gårde.

Da museet fik mulighed for at fjerne muldlaget på en del af marken, og se hvad der gemte sig nedenunder, var formålet at undersøge hvilken kontekst metalkoncentrationerne var knyttet til - f.eks. huse, værksteder eller udsmidsområder - og bedømme bevaringsgraden.

Greve Jørgen Ahlefeldt-Laurvig har igennem en årrække undersøgt området, og har både registreret løsfund og husstrukturer på lokaliteten. Omkring udgravningsfeltet har Ahlefeldt-Laurvig iagttaget oppløjede syldsten fra et øst-vest orienteret hus, og dele af et stenfundament, et bevaret dige og formodentlig resterne af en kælder i skoven nært ved.

Udgravningsfeltet blev lagt som søgegrøfter ved den store metalkoncentration nær disse strukturer. Da mulden blev fjernet, kom et rødbrændt lerstampet gulvlag til syne, tilsvarende beskrivelsen af de oppløjede syldsten. Huset har været omtrent 30 meter langt og 5,50 meter bredt og er brændt ned. I gulvlaget fandtes to borgerkrigsmønter, hvilket peger på en brugstid mellem 1200-tallets midte og slutningen af 1300-tallet.

Huset ligger tilsyneladende vinkelret på fundaments resterne i skoven, og kan dermed være samtidig med disse, men også være ældre.

Den store koncentration af metalgenstande, deriblandt seglstampen, viste sig at stamme fra et udsmidslag, der sandsynligvis relaterer til brugstiden for eller nedrivningen af huset i skoven. Ud over metalfund lå der her adskillige dyreknogler, fragmenter af munkesten og skår af glaseret keramik.

Nord for huset er et bevaret dige, hvis forløb fortsætter i søgegrøfterne. Nord for diget repræsenterer flere lavninger et tidligere vådområde, hvoromkring yderligere gårde formodentlig har ligget.

Udgravningen har givet et indblik i landsbyens bebyggelsesstruktur, men først og fremmest åbnet for nye spørgsmål.

Kontakt arkæologerne på

Tlf. 25 52 83 83 eller

E-mail. plan(a)vestmuseum.dk

Er du interesseret i at se, hvor der findes fortidsminder i dit område så besøg
Fund & Fortidsminder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk